Strona główna

O nas

Jesteśmy specjalistycznym Ośrodkiem pomocy psychoterapeutycznej, psychologicznej, psychiatrycznej i psychodietetycznej. Wspomagamy również rozwój osobisty.

Zapewniamy wysoki standard usług w oparciu o wykwalifikowany, interdyscyplinarny zespół terapeutów. Poza wykształceniem kierunkowym rozwijają swoje profesjonalne kompetencje poprzez różnego rodzaju dodatkowe formy szkoleń. Swoją pracę poddajemy superwizji i indywidualnej, a także superwizji grupowej zespołu terapeutycznego.

Wszystko zaczęło się w 2002 roku od spotkania, wzajemnej inspiracji i wspólnej wizji dwójki założycieli prywatnej spółki medycznej NZOZ Remedis, w strukturach której powstał później Ośrodek Psychoterapii. Pierwsze kroki w działalności terapeutycznej w Ośrodku rozpoczęliśmy w 2005 roku, zapraszając do współpracy zaprzyjaźnionych z nami psychoterapeutów.

Czytaj więcej

Od tego czasu znacznie rozbudowaliśmy zespół dobierając do współpracy kolejnych specjalistów. Osiągnęliśmy cel, który założyliśmy przed laty – stworzyliśmy miejsce, w którym można skorzystać z różnych form profesjonalnej pomocy terapeutycznej.

Stworzyliśmy również przestrzeń o przyjaznej, dającej poczucie bezpieczeństwa atmosferze i niepowtarzalnym klimacie. Jesteśmy przekonani, iż jest to przestrzeń sprzyjająca pracy nad sobą i zmianom jakich zazwyczaj oczekujemy od terapii.

Oferta

Oferta refundowana NFZ

 • Oddział Dzienny
 • Poradnia Psychologiczna
 • Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży

Oddział Dzienny

Oddział Dzienny

Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Zaburzeń Behawioralnych i Zaburzeń Osobowości oferuje intensywny 3-miesięczny program terapeutyczny finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia

 • dla kogo?

Leczenie proponujemy osobom cierpiącym na zaburzenia:
− lękowe
− lękowo – depresyjne
− behawioralne (np. jedzenia, snu, seksualne)
− osobowości.

 • jak?

Program terapeutyczny Oddziału zawiera:
− sesje psychoterapii grupowej (maksymalnie do 12 osób w grupie, prowadzona przez dwoje terapeutów)
− sesje indywidualne (jedna tygodniowo)
− inne formy terapii wspierającej (psychodrama, technika uważności, relaksacja, psychozabawy)
− opiekę psychiatryczną oraz farmakoterapię.

 • jak długo?

Pobyt na Oddziale trwa 3 miesiące. Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.

 • w jakim celu?

Udział w leczeniu pozwala w stosunkowo krótkim czasie poznać naturę i podłoże powstałych trudności oraz pomaga wypracować nowe strategie radzenia sobie. U większości pacjentów następuje również znaczna poprawa w obrębie dokuczliwych objawów i możliwość kontynuowania funkcjonowania zawodowego czy osobistego. Praca w grupie umożliwia przyjrzenie się własnym schematom działania, rolom społecznym, pomaga dowiedzieć się, jak inni na nas reagują i skorygować wcześniejsze negatywne doświadczenia.

 • co jest wymagane?

Przed przyjęciem do Oddziału wymagana jest konsultacja psychiatryczna i psychologiczna, którą przeprowadzają zatrudnieni tu specjaliści. W ramach konsultacji wstępnych przeprowadzana jest wstępna procedura diagnostyczna (wywiad, testy diagnostyczne). Można się zgłosić bez skierowania. Ustalenia dotyczące terminów konsultacji przed przyjęciem na oddział można dokonywać telefonicznie.

Udział w terapii jest bezpłatny, refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Warunkiem jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Na Oddziale pracują: psychologowie, psychoterapeuci, lekarz psychiatra i pielęgniarka.
Na stałe z zespołem współpracuje psycholog kliniczny. Nad pracą zespołu czuwa certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • gdzie?

Oddział Dzienny znajduje się na 3. piętrze Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Remedis PRO przy ul. Moniuszki 39.

Umów się na wizytę

+48 668 476 791

Poradnia Psychologiczna

Terapia indywidualna

w Poradni Psychologicznej opiera się na pracy pacjenta z terapeutą w indywidualnym kontekście spotkania jakim jest sesja terapeutyczna.

W ramach terapii indywidualnej tworzy się między pacjentem a psychoterapeutą rodzaj przymierza, opierającego się na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. W takich warunkach pacjent może przepracowywać różnego typu problemy, z którymi zgłasza się na terapię. Zadaniem terapeuty jest towarzyszenie pacjentowi w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania jego problemów, przy zachowaniu szacunku do tempa i gotowości do zmian, jakie wykazuje pacjent.

Jak to wygląda?
Terapia odbywa się poprzez regularne spotkania terapeutyczne, odbywające się zazwyczaj raz w tygodniu. W uzasadnionych przypadkach sesje mogą się odbywać częściej, czyli dwa do trzech razy w tygodniu lub rzadziej, czyli raz na dwa tygodnie. Sesja terapeutyczna trwa 50 minut. Terapia ta może mieć charakter krótkoterminowy (od 8 do 24 sesji) lub długoterminowy (od roku do kilku lat), w zależności od problemu, jaki ma być rozwiązywany. Sesje terapeutyczne z daną osobą odbywają się zazwyczaj w stałych dniach i godzinach tygodnia. Ewentualne odwoływanie ustalonych sesji terapeutycznych musi odbywać się z wyprzedzeniem.

Pierwsze sesje terapeutyczne (szczególnie w terapii długoterminowej) są zazwyczaj tzw. sesjami kontraktowymi, w ramach których terapeuta ustala oczekiwania i cele, z jakimi osoba zgłasza się na terapię. W trakcie tych sesji zbierany jest zazwyczaj wywiad dotyczący dotychczasowego życia pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem problematyki, będącej powodem zgłoszenia się na terapię. W uzasadnionych okolicznościach terapeuta może zaproponować osobie zgłaszającej się na terapię przeprowadzenie testów psychologicznych czy wypełnienie kwestionariuszy, mogących wspomagać proces terapii. Ostatecznym celem wstępnych sesji jest ustalenie kontraktu terapeutycznego w ramach którego terapeuta ustala wspólnie z pacjentem realne cele do zrealizowania w terapii, przekazane są również zasady obowiązujące w ramach terapii, a także może zostać określony przybliżony czas trwania procesu psychoterapeutycznego.

Ramy terapii są ściśle określone, a kontakt między terapeutą a pacjentem ograniczony do sesji terapeutycznych. Terapeutę obowiązuje tajemnica lekarska.

Bardziej szczegółowe formy prowadzenia terapii indywidualnej zależą od podejścia psychoterapeutycznego, w jakim pracuje dany terapeuta.

Terapia jest tylko dla dorosłych. Udział w terapii jest bezpłatny, refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Warunkiem jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Umów się na wizytę

+48 668 476 791

Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

W Ośrodku przyjmują psychologowie i psychoterapeuci zajmujący się dziećmi, młodzieżą i rodzinami w zakresie szerokiego spektrum problemów emocjonalnych i psychicznych.

Oferta obejmuje systematyczny, stały kontakt – wizyty odbywające się co tydzień lub co dwa tygodnie, w zależności od rodzaju proponowanego świadczenia.

Przyjmujemy zgłoszenia bez skierowania, wystarczy zadzwonić i umówić się do specjalisty.

Dziecko będzie przyjęte na terapię wyłącznie w towarzystwie i za zgodą rodzica / opiekuna prawnego. Rodzic / opiekun uczestniczy przynajmniej w fazie wstępnej diagnozy, a często również w całym cyklu leczenia.

Oferta Ośrodka obejmuje:
− diagnozę
− terapię indywidualną
− terapię rodzinną
− terapię grupową
− wsparcie środowiskowe (możliwe wizyty w domu, placówce oświatowej).

Dysponujemy personelem pracującym z dziećmi w różnym wieku: poniżej 7 r.ż., w wieku szkolnym, aż do 21 r.ż., pod warunkiem uczenia się na poziomie szkoły średniej (nie studentów).

W trakcie procesu terapeutycznego współpracujemy z osobami mającymi kontakt z dzieckiem i rodziną: pedagogami, lekarzami, pracownikami socjalnymi, nauczycielami i innymi.

W Ośrodku nie ma i nie będzie lekarza psychiatry dzieci i młodzieży.

Pomoc jest bezpłatna, refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

FAQ – najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób przebiega terapia dziecka?

Konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży zawsze rozpoczynają się spotkaniem z rodzicami/opiekunami pacjenta, podczas których specjalista poznaje perspektywę dorosłych na funkcjonowanie ich dziecka. Na kolejne sesje w cztery oczy zapraszamy już młodego pacjenta. Jeśli wystąpi taka konieczność, psycholog zaprosi na dodatkowe spotkanie także opiekunów. 

Jak długo trwa terapia?

Spotkania odbywają się co tydzień i trwają 50 minut. Regularność i systematyczność jest bardzo ważna w procesie terapeutycznym. Liczba sesji jest elastycznie dostosowywana do skali problemu i potrzeb pacjenta. O szacunkowym czasie terapii rodzice są zwykle informowani po spotkaniach diagnostycznych. 

Co w sytuacji choroby lub nieobecności dziecka na terapii?

O nieobecności dziecka na terapii prosimy informować najpóźniej dobę przed planowanym spotkaniem. Kolejna sesja odbędzie się w kolejnym tygodniu o stałej porze. W innych przypadkach o propozycji zmiany terminu poinformują Państwa pracownicy recepcji Ośrodka. 

 Czy psycholog będzie informować rodziców o postępach w terapii?

Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa i nie będzie przekazywać rodzicom informacji uzyskanych podczas spotkań z dzieckiem. Tego typu działania mogłyby zostać przez pacjenta odebrane jako nadużycie zaufania i osłabiłyby relację terapeutyczną. 

Od tej zasady istnieją dwa wyjątki. Pierwszym jest sytuacja, w którym dziecko lub nastolatek zgodzi się na przekazanie wybranych treści rodzicom. Drugie odstępstwo od tej reguły obejmuje informacje, które dotyczą zagrożenia zdrowia/życia pacjenta lub osób trzecich.

Umów się na wizytę

56 66 00 114     +48 793 899 876    

Oferta usług odpłatnych

 • Terapia Indywidualna
 • Terapia Grupowa
 • Terapia Par
 • Terapia Rodzinna
 • Terapia Uzależnień
 • Diagnoza Psychologiczna
 • Diagnoza Seksuologiczna
 • Psychodietetyk
 • Psychiatra dla Dorosłych
 • Psychiatra dla Dzieci i Młodzieży
 • Psychologia Dzieci i Młodzieży

Terapia Indywidualna

Terapia indywidualna

opiera się na pracy pacjenta z terapeutą w indywidualnym kontekście spotkania jakim jest sesja terapeutyczna.

W ramach terapii indywidualnej tworzy się między pacjentem a psychoterapeutą rodzaj przymierza, opierającego się na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. W takich warunkach pacjent może przepracowywać różnego typu problemy, z którymi zgłasza się na terapię. Zadaniem terapeuty jest towarzyszenie pacjentowi w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania jego problemów, przy zachowaniu szacunku do tempa i gotowości do zmian, jakie wykazuje pacjent.

 •  Jak to wygląda?

Terapia odbywa się poprzez regularne spotkania terapeutyczne, odbywające się zazwyczaj raz w tygodniu. W uzasadnionych przypadkach sesje mogą się odbywać częściej, czyli dwa do trzech razy w tygodniu lub rzadziej, czyli raz na dwa tygodnie. Sesja terapeutyczna trwa 50 minut. Terapia ta może mieć charakter krótkoterminowy (od 8 do 24 sesji) lub długoterminowy (od roku do kilku lat), w zależności od problemu, jaki ma być rozwiązywany. Sesje terapeutyczne z daną osobą odbywają się zazwyczaj w stałych dniach i godzinach tygodnia. Ewentualne odwoływanie ustalonych sesji terapeutycznych musi odbywać się z wyprzedzeniem.

Pierwsze sesje terapeutyczne (szczególnie w terapii długoterminowej) są zazwyczaj tzw. sesjami kontraktowymi, w ramach których terapeuta ustala oczekiwania i cele, z jakimi osoba zgłasza się na terapię. W trakcie tych sesji zbierany jest zazwyczaj wywiad dotyczący dotychczasowego życia pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem problematyki, będącej powodem zgłoszenia się na terapię. W uzasadnionych okolicznościach terapeuta może zaproponować osobie zgłaszającej się na terapię przeprowadzenie testów psychologicznych czy wypełnienie kwestionariuszy, mogących wspomagać proces terapii. Ostatecznym celem wstępnych sesji jest ustalenie kontraktu terapeutycznego w ramach którego terapeuta ustala wspólnie z pacjentem realne cele do zrealizowania w terapii, przekazane są również zasady obowiązujące w ramach terapii, a także może zostać określony przybliżony czas trwania procesu psychoterapeutycznego.

Ramy terapii są ściśle określone, a kontakt między terapeutą a pacjentem ograniczony do sesji terapeutycznych. Terapeutę obowiązuje tajemnica lekarska. Bardziej szczegółowe formy prowadzenia terapii indywidualnej zależą od podejścia psychoterapeutycznego, w jakim pracuje dany terapeuta.

Do terapii indywidualnej mogą zgłosić się osoby dorosłe, młodzież, a w pewnych okolicznościach także dzieci.

Umów się na wizytę

+48 668 476 791

Terapia Grupowa

Terapia Grupowa

skierowana jest do osób pełnoletnich, które:

 • cierpią z powodu zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych i depresyjno-lękowych, zaburzeń jedzenia (anoreksja, bulimia), zaburzeń psychosomatycznych;
 • borykają się z trudnościami w relacjach z ludźmi;
 • pragną lepiej zrozumieć siebie i swoje funkcjonowanie społeczne;
 • potrzebują pomocy i są gotowi do podjęcia pracy nad sobą

Dzięki rozumieniu, refleksji i kontaktowi z uczestnikami i terapeutami, osoba biorąca udział w terapii grupowej uczy się nowych zachowań, doświadcza głębokiego kontaktu z innymi, rozwija samoświadomość i umiejętność podejmowania decyzji, koryguje swoje przekonania na temat siebie i otoczenia, poprawia jakość komunikacji z sobą samym i innymi.

Grupy liczą maksymalnie do 12 osób. Sesje  grupowe odbywają się w godzinach od 18.00 do 20.00.
Przed przyjęciem do grupy przeprowadzana jest wstępna konsultacja psychologiczna.

Nowością w naszej ofercie jest grupa terapeutyczna dla osób z problemem uzależnienia, której uruchomienie planujemy na wrzesień 2022.

Umów się na wizytę

+48 668 476 791

Terapia Par

Terapia Par

proponowana jest wówczas, kiedy małżeństwo lub para boryka się z problemem, przeżywa kryzys.

W sytuacjach kiedy np. w związku pojawia się poczucie krzywdy lub niespełnienia jednego z partnerów, brak satysfakcji z pozostawania w związku lub po traumie (np. zdradzie, stracie kogoś bliskiego). Terapia ta zakłada dobrowolność udziału obu stron, gdyż zmiana w systemie małżeńskim wymaga zaangażowania obojga partnerów.

Celem tej terapii jest pomoc w odkryciu wzorców komunikacji, wzorców pokoleniowych, sposobów budowania relacji, zaspokajania wzajemnych potrzeb, które mogą wpływać na trudności w małżeństwie. W ramach spotkań partnerzy uczą się alternatywnych sposobów zachowania i komunikacji, wyrażania uczuć i potrzeb, urealniania oczekiwań wobec partnera. Praca terapeutyczna polega na poszukiwaniu sposobów przezwyciężania kryzysu akceptowalnych dla obu stron.  W pewnych sytuacjach, kiedy partnerzy dochodzą do wniosku że wyczerpały się ich możliwości dalszej pracy nad relacją, wówczas celem terapii może być pomoc w lepszym rozstaniu się, szczególnie gdy związek ma dzieci.

Sesje prowadzone są przez jednego lub dwóch terapeutów, wówczas zazwyczaj kobietę i mężczyznę, trwają od 60 do 90 minut.  W początkowym okresie terapii sesje odbywają się zwykle co 2 tygodnie, z czasem okres pomiędzy sesjami może się wydłużać. Decyzja o czasie trwania terapii podejmowana jest wspólnie przez rodzinę i terapeutów z nią pracujących, choć zwykle kontrakt terapeutyczny ustalany jest na  8 do 12 sesji.

Terapią par w naszym ośrodku zajmuje się zespół terapeutów Anna Gromińska,  Marek Osmański, Tomasz Jarmuż, Łukasz Chwalisz, Justyna Trawińska, Elżbieta Kuleszko.

Umów się na wizytę

+48 668 476 791

Terapia Rodzinna

Terapia Rodzinna

proponowana jest w sytuacjach, kiedy problem jednego z domowników wpływa na całą rodzinę lub kiedy system rodzinny wpływa na powstanie zaburzenia u jednego z członków rodziny.

Najczęściej z tego typu terapii korzystają rodziny z małymi bądź dorastającymi dziećmi lub młodymi dorosłymi, którzy mieszkają z rodzicami.  Terapia rodzinna zakłada, że rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostając ze sobą we wzajemnych relacjach, oddziałują na siebie i zmiana jest możliwa jedynie wtedy, gdy zmieni się funkcjonowanie całego systemu rodzinnego. Dlatego do tej formy terapii z reguły zapraszamy całą rodzinę, chociaż jest ona sytuacją dobrowolną. Niezbędna jest w niej aktywna współpraca wszystkich zainteresowanych. Nie wyklucza to jednak osób, które mają wątpliwości co do sensowności korzystania z terapii. Obecność każdego członka rodziny, nawet pozornie nie związanego z problemem, jest bardzo ważna.

Z terapii rodzinnej może skorzystać rodzina, która przeżywa kryzys lub boryka się z trudnościami, z którymi sama nie może sobie poradzić. Trudności te mogą być związane z chorobą – psychiczną bądź somatyczną – jednego z członków rodziny, a także z kryzysem, który może się pojawić podczas tzw. zmiany etapu życia, np. kryzys między rodzicami a dorastającym dzieckiem.

Sesje prowadzone są przez jednego bądź dwóch terapeutów, trwają od 60 do 90 minut, w zależności od formy pracy. Odbywają się  zazwyczaj z częstotliwością co 2-3 tygodnie.

Decyzja o czasie trwania terapii podejmowana jest wspólnie przez parę i terapeutów z nią pracujących.
W naszym ośrodku terapią rodzinną zajmują się Anna Gromińska, Katarzyna Szynkiewicz, Marek Osmański, Tomasz Jarmuż.

Umów się na wizytę

+48 668 476 791

Terapia Uzależnień

Terapia uzależnień

jest drogą pomocy dla osób zażywających różne środki psychoaktywne (alkohol, narkotyki, leki, nikotyna, inne), dla których przyjmowanie tych substancji dominuje nad innymi zachowaniami i potrzebami.

Zażywanie tych substancji wywołuje zmiany fizjologiczne, zmiany zachowań i procesów poznawczych. Uzależnienie może dotyczyć także innych, wydawałoby się zwykłych zachowań  np. jedzenia, seksu, korzystania z kasyn, komputera, które to zachowania nabierają z biegiem czasu nałogowego, destrukcyjnego charakteru.

Część osób zgłaszających się po pomoc ma świadomość swoich problemów, dla części zaś nie są one jasno określone lub w ogóle zaprzeczają ich istnieniu. Najczęściej doświadczają one negatywnych skutków swojej życiowej sytuacji, nie do końca wiążąc to ze swoim problemem. Te dotkliwe konsekwencje stanowią często motywację do szukania pomocy, a w konsekwencji podjęcia leczenia. Motywacja własna w leczeniu uzależnień jest ważnym ale też nie najważniejszym elementem w procesie zdrowienia.  W trakcie leczenia może ona ulegać przeobrażeniom, stając się osobistym i ważnym elementem do podejmowania kolejnych kroków w kierunku zmiany.

Podstawą terapii uzależnień jest określenie i diagnoza problemu osoby zgłaszającej się po pomoc, a także zastosowanie najbardziej adekwatnego sposobu pomocy i zmiany, do jakiej gotowa jest dana osoba. W procesie leczenia ważne jest zapoznanie osoby uzależnionej z mechanizmami uzależniania, nabycie umiejętności ich rozpoznawania w swoim życiu oraz radzenia sobie z nimi w konstruktywny sposób. Zrozumienie tych mechanizmów i profesjonalna pomoc terapeutyczna w postaci regularnych spotkań indywidualnych bądź grupowych stanowi podstawę skutecznego procesu leczenia.

Terapię uzależnień w naszym Ośrodku prowadzi Zofia Sędziak.

Od września 2022 planujemy uruchomienie grupy terapeutycznej dla osób z problemem uzależnienia.

Umów się na wizytę

+48 668 476 791

Diagnoza Psychologiczna

Diagnoza psychologiczna

to proces oceny cech i stanów psychicznych człowieka wykonywany za pomocą różnorodnych metod psychologicznych takich jak wywiad i obserwacja, testy czy kwestionariusze.

Procedury diagnostyczne wykonujemy:

 • na życzenie klientów w celu określenia profilu osobowości, lepszego zrozumienia siebie, przyczyn swoich problemów (np. trudności z przyswajaniem nowej wiedzy, trudności w koncentracji uwagi, zmienność nastrojów, obniżenie nastroju);
 • w celu oceny organicznych uszkodzeń mózgu po przebytych urazach, zatruciach związkami uszkadzającymi centralny układ nerwowy, chorobach neurologicznych, operacjach neurochirurgicznych;
 • w celu sporządzenia opinii na zlecenie lekarza specjalisty czy instytucji;
 • w ramach procesu wstępnej diagnozy przed rozpoczęciem terapii;
 • w toku terapii, w celu doprecyzowania lub głębszego zrozumienia problemu, z jakim boryka się dany pacjent.
 • badanie inteligencji (u dzieci, osób dorosłych, osób w podeszłym wieku)
 • diagnoza procesów rozwojowych u dzieci (badanie deficytów, szczególnych zdolności, zaburzenia mowy, zaburzenia ze spektrum autyzmu, trudności w rozwoju społecznym i inne)

Umów się na wizytę

+48 668 476 791

Diagnoza Seksuologiczna

Diagnoza Seksuologiczna

Oferujemy profesjonalną pomoc psychologiczną w dziedzinie seksuologii  w zakresie:

Trudności seksualnych osób dorosłych 

 • zaburzenia podniecenia;
 • zaburzenia pożądania;
 • zaburzenia orgazmu;
 • zaburzenia erekcji;
 • odczuwanie bólu w czasie stosunku;
 • trudności z podjęciem współżycia (związki nieskonsumowane);
 • niepewność co do własnej orientacji seksualnej lub brak jej akceptacji;
 • ·trudności w komunikacji w sferze seksualności.

Pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzicom

 • poradnictwo dotyczące seksualności dzieci i młodzieży m.in. masturbacji dziecięcej, a także prawidłowości rozwoju psychoseksualnego;
 • diagnoza i wsparcie dzieci i młodzieży oraz ich rodziny po doświadczeniu przemocy seksualnej.

Konsultacji seksuologicznych udziela Maciej Ślósarek oraz Monika Dąbkowska.

Umów się na wizytę

+48 668 476 791

Psychodietetyk

Psychodietetyka

skupia w sobie wiedzę dotyczącą zasad zdrowego odżywiania (dietetyki) oraz psychologicznej strony relacji z jedzeniem, ze szczególnym uwzględnieniem psychopatologii (zaburzeń odżywiania).Oferta naszego Ośrodka w tym zakresie wychodzi naprzeciw potrzebom pacjentów, pozostając jednocześnie w zgodzie z najnowszymi ustaleniami w tej dziedzinie.

Co oferujemy?

 • Konsultacje dietetyczne

Pierwsza konsultacja obejmuje godzinną rozmowę z psychodietetykiem w zakresie dietetyki i zasad zdrowego odżywiania.

Oferta jest przeznaczona dla osób, które chcą zasięgnąć specjalistycznej porady związanej z żywieniem w chorobach, dietami roślinnymi, zaburzeniami odżywiania, dietą dla kobiet w ciąży i karmiących mam, a także wszelkimi innymi aspektami dietetyki i psychodietetyki.

Oprócz wizyty stacjonarnej w naszym Ośrodku istnieje również możliwość konsultacji online.

 • Jadłospisy

W dietetyce profesjonalny jadłospis to klucz do osiągnięcia wyznaczonego celu.

Każdy jadłospis przygotowywany jest indywidualnie. Pod uwagę bierzemy sytuację pacjenta, uzgodniony wspólnie z psychodietetykiem cel, osobiste upodobania kulinarne i styl życia danej osoby. Wychodzimy z założenia, że jedzenie nie jest karą, lecz zaspokajaniem potrzeb w sposób jak najbardziej przyjemny i wartościowy. Chcemy propagować nie tylko zdrowe odżywianie się, ale również zdrowe podejście do spożywania posiłków.

Oferujemy jednostkowe menu skrojone na miarę, z recepturami i proponowaną listą zakupów. Uważamy, że starannie opracowany plan żywienia, niebędący jednak nudną, restrykcyjną dietą to najlepszy sposób na zmianę swojego funkcjonowania na lepsze.

Przygotowujemy jadłospisy dla osób, które potrzebują pomocy w:
• Odchudzaniu
• Leczeniu żywieniowym
• Profilaktyce chorób
• Dietach roślinnych
• Dietach dla kobiet w ciąży i karmiących piersią

W naszym Ośrodku usługi psychodietetyczne świadczy Michalina Lange-Łączna: dietetyk kliniczny i psychodietetyk. W swojej pracy kieruje się podmiotowym podejściem do pacjenta. Jest przeciwniczką rygorystycznych diet. Wykorzystuje zdobytą wiedzę, by pokazać, że zdrowe odżywianie to nie wieczne wyrzeczenia i pusty portfel, lecz prosta droga do dostarczenia sobie wszystkiego, co najlepsze.

 

Umów się na wizytę

+48 668 476 791

Psychiatra dla Dorosłych

Konsultacje Psychiatryczne dla Dorosłych

Specjalista psychiatra zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych pacjentów powyżej 18r. ż., w tym osób w wieku podeszłym.

Na konsultacje i leczenie psychiatryczne pacjenci czasami są kierowani przez lekarzy innych specjalizacji (np. medycyny rodzinnej, neurologów), psychologów prowadzących psychoterapię lub poradnictwo. Zgłaszają się też same osoby, u których nastąpiło pogorszenie samopoczucia i/lub funkcjonowania w rodzinie, pracy, środowisku.

Na badanie psychiatryczne należy przygotować i zabrać swoją dokumentacje medyczną – ostatnie wyniki badań, warto znać nazwy wszystkich aktualnie przyjmowanych leków i ich dawki.

Badanie psychiatryczne polega na zebraniu od pacjenta dokładnego wywiadu lekarskiego, psychiatrycznego (autoanamnezy), obserwacji podczas badania, oraz ewentualnie uzyskania za zgodą pacjenta wywiadu od jego rodziny lub osoby bliskiej wskazanej i upoważnionej przez badanego.

Na pierwszej wizycie pacjent pytany jest o aktualne problemy i objawy (np. występowanie lęku, zaburzeń snu, nastroju, koncentracji uwagi, pamięci), o wcześniejsze leczenie psychologiczne, psychiatryczne, przebyte choroby, urazy, a także o aktualne choroby somatyczne i ich leczenie. Wywiad od pacjenta dotyczy m.in. także danych o chorobach w jego rodzinie, okresie dzieciństwa, wykształcenia, pracy, życia rodzinnego, przyjmowanych używek, uzależnień.

Po konsultacji pacjentowi może zostać zlecone zrobienie badań w celu uzupełnienia diagnostyki np.  badań laboratoryjnych, neuroobrazowych głowy ( np. TK, MRI),  badania EEG, badań psychologicznych. Pacjent może otrzymać recepty na leki wpływające na poprawę jego samopoczucia i leczące zgłaszane przez niego dolegliwości. Poza leczeniem farmakologicznym lub zamiast niego proponowana jest dla badanego psychoterapia indywidualna lub grupowa. W razie potrzeby pacjenci kierowani są na terapię na oddziały dzienne lub szpitalne.

Lekarza psychiatrę obowiązuje tajemnica lekarska.

Umów się na wizytę

+48 668 476 791

Psychiatra dla Dzieci i Młodzieży

Psychiatra dzieci i młodzieży

zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem wszelkich zaburzeń psychicznych występujących u dzieci i młodzieży.

Wizyta polega na rozmowie z rodzicami / opiekunami oraz rozmowie lub zabawie/rysowaniu z młodym człowiekiem. Podczas spotkania psychiatra zapyta o aktualny problem, a także o informacje na temat przebiegu ciąży, porodu, rozwoju, edukacji dziecka, przebytych chorób, urazów, dotychczasowego funkcjonowania w rodzinie, grupie rówieśniczej, relacji rodzinnych, zaburzeń psychicznych w rodzinie.

Szczegółowy wywiad służy wielopoziomowemu zrozumieniu sytuacji pacjenta. Ważne, aby na wizytę przynieść książeczkę zdrowia dziecka, wszelką posiadaną dokumentację medyczną. Często pomocny jest opis funkcjonowania w przedszkolu/szkole sporządzony przez wychowawcę, czy pedagoga, opinia psychologa badającego wcześniej dziecko, informacje od innych opiekunów (z zajęć pozaszkolnych, świetlicy).

Spotkanie z psychiatrą dzieci i młodzieży służy wspólnemu poszukiwaniu przez lekarza i rodzinę źródeł kłopotów młodej osoby i optymalnych rozwiązań. Lekarz może zasugerować wykonanie dodatkowych badań (np. badań laboratoryjnych, EEG), konsultacji (np. psychologicznej, neurologicznej). Wizyta diagnostyczna trwa około 60 minut, a kontrolna ok. 45 minut. Ustalenie diagnozy czasem wymaga kilku spotkań.

Po postawieniu rozpoznania psychiatra może zaproponować różne formy leczenia- farmakoterapię, psychoterapię (np. indywidualną, rodzinną), terapię pedagogiczną, może też zalecić wizytę w poradni pedagogiczno-psychologicznej w celu wydania zaleceń dla szkoły, do której uczęszcza dziecko.

Umów się na wizytę

+48 668 476 791

Psychologia Dzieci i Młodzieży

Psychologia dzieci i młodzieży

Terapia dzieci i młodzieży różni się od terapii dorosłych. Wymaga nie tylko znajomości psychologii rozwojowej człowieka, ale i umiejętności pracy z całym systemem rodzinnym. Nasze psycholożki są przygotowane do pracy z młodymi pacjentami, a do najczęściej zgłaszanych problemów należą:

 • poczucie niepokoju, lęk społeczny, lęk separacyjny, obawa przed szkołą, niechęć do wychodzenia z domu oraz brak inicjatywy do spotkań w gronie rówieśniczym; 
 • długotrwałe uczucie smutku, stany depresyjne, anhedonia (zmniejszona zdolność do odczuwania przyjemności) – brak radości z życia, myśli rezygnacyjne;
 • nadruchliwość, zaburzenia koncentracji i uwagi, impulsywność;
 • trudności w samodzielnym regulowaniu emocji, labilność emocjonalna (zmienność nastrojów), trudne do opanowania wybuchy złości, agresja; 
 • nadmierne korzystanie z urządzeń ekranowych i internetu, rozregulowany rytm dobowy, samoizolacja, poczucie wykluczenia społecznego;
 • problemy wychowawcze, zachowania agresywne, trudności w prawidłowej komunikacji w rodzinie, niska frekwencja w szkole, liczne uwagi od nauczycieli, trudności w relacjach rodzinnych lub rówieśniczych;
 • zaburzenia odżywiania, 
 • zachowania autoagresywne.

W Ośrodku nie prowadzimy specjalistycznej terapii dla dzieci w spektrum autyzmu.

 

FAQ – najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób przebiega terapia dziecka?

Konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży zawsze rozpoczynają się spotkaniem z rodzicami/opiekunami pacjenta, podczas których specjalista poznaje perspektywę dorosłych na funkcjonowanie ich dziecka. Na kolejne sesje w cztery oczy zapraszamy już młodego pacjenta. Jeśli wystąpi taka konieczność, psycholog zaprosi na dodatkowe spotkanie także opiekunów. 

Jak długo trwa terapia?

Spotkania odbywają się co tydzień i trwają 50 minut. Regularność i systematyczność jest bardzo ważna w procesie terapeutycznym. Liczba sesji jest elastycznie dostosowywana do skali problemu i potrzeb pacjenta. O szacunkowym czasie terapii rodzice są zwykle informowani po spotkaniach diagnostycznych. 

Co w sytuacji choroby lub nieobecności dziecka na terapii?

O nieobecności dziecka na terapii prosimy informować najpóźniej dobę przed planowanym spotkaniem. Kolejna sesja odbędzie się w kolejnym tygodniu o stałej porze. W innych przypadkach o propozycji zmiany terminu poinformują Państwa pracownicy recepcji Ośrodka. 

 Czy psycholog będzie informować rodziców o postępach w terapii?

Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa i nie będzie przekazywać rodzicom informacji uzyskanych podczas spotkań z dzieckiem. Tego typu działania mogłyby zostać przez pacjenta odebrane jako nadużycie zaufania i osłabiłyby relację terapeutyczną. 

Od tej zasady istnieją dwa wyjątki. Pierwszym jest sytuacja, w którym dziecko lub nastolatek zgodzi się na przekazanie wybranych treści rodzicom. Drugie odstępstwo od tej reguły obejmuje informacje, które dotyczą zagrożenia zdrowia/życia pacjenta lub osób trzecich.

 

 

Umów się na wizytę

+48 668 476 791

Akademia Remedis

 • Trening Mindfulness
 • PRECORE ISTDP
 • Trening Oczu i Widzenia®

Trening Mindfulness

8-tygodniowy Trening Mindfulness dla Dorosłych

CZYM JEST MINDFULNESS (UWAŻNOŚĆ)? 
Jest to świadomość, którą rozwijamy poprzez celowe kierowanie nieosądzającej uwagi na bieżącą chwilę. Jest to jest to swego rodzaju trening umysłu, w ramach którego ćwiczymy:
* akceptację – zwracamy uwagę na nasze myśli i uczucia, nie osadzając ich,
* bezstronność – staramy się być świadomi swoich doświadczeń, zarówno doznań fizycznych jak i myśli oraz emocji, nie przywiązujemy się jednak do nich, nie oceniamy ich. W ten sposób modyfikujemy naszą skłonność do reagowania automatycznego, nawykowego na różnego rodzaju bodźce,
* bycie bardziej obecnymi w „tu i teraz”, zamiast być pochłonięci przywoływaniem przeszłości czy też wyobrażeniami na temat przyszłości.
Badania dowodzą, że systematyczna praktyka uważności pomaga zredukować stres, korzystnie wpływa na pamięć, koncentrację uwagi, sen, kreatywność i przetwarzanie emocji. Wspiera również leczenie i terapię osób doświadczających chorób somatycznych, przewlekłego bólu, depresji, zaburzeń odżywiania, stanów lękowych, czy stresu pourazowego.
Wielu osobom praktyka ta pomogła w zmianie sposobu postrzegania siebie i świata, przyniosła ulgę w cierpieniu psychicznym i fizycznym.
W ramach programu 8 tygodniowego treningu 𝐦𝐢𝐧𝐝𝐟𝐮𝐥𝐧𝐞𝐬𝐬:
• będziesz uczestniczyć w 8-cotygodniowych spotkaniach, trwających po ok. 2 godziny oraz całodniowym dniu uważności;
• będziesz miał/a okazję zapoznać się z poszczególnymi praktykami, a przede wszystkim osobiście doświadczyć tego czym jest praktyka uważności;
• będziesz miał/a okazję do praktykowania z innymi osobami w grupie, co wspiera to doświadczenie, pomaga i mobilizuje w utrzymaniu motywacji do wykonywania praktyk;
• będzie miał/a okazję do poznania nowych osób;
• dostaniesz skrypt z materiałami do samodzielnego wykonywania ćwiczeń w okresie pomiędzy kolejnymi spotkaniami;
• uzyskasz dostęp do nagrań audio podstawowych praktyk;
• zadbasz o siebie i swój rozwój.
Sesje będą odbywać się w max. 12 osobowych grupach w każdą środę w godz. 18:45-20:45
PROWADZENIE:
𝐓𝐨𝐦𝐚𝐬𝐳 𝐉𝐚𝐫𝐦𝐮𝐳̇ – psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel mindfulness.
https://psychoterapia.remedispro.pl/zespol/tomasz-jarmuz/
ZAPISY:
Koszt całego kursu: 1350 zł
płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 700 zł (I rata do 8 marca, II rata do 8 kwietnia)
Miejsce gwarantuje wpłata na nr konta: 79 1140 2004 0000 3002 8333 5941
nazwa firmy: NZOZ REMEDIS Sp. z o.o.
Tytułem: „Trening Uważności dla dorosłych”
Przed rozpoczęciem treningu niezbędna jest konsultacja wstępna. Trwać będzie około 30 minut.
Jej koszt to 80 zł.
Szczegółowych informacji udziela Recepcja Ośrodka:
+48 668 476 791 / pro@remedis.pl

Umów się na wizytę

+48 668 476 791

PRECORE ISTDP

Szkolenie PRECORE ISTDP w Akademii Remedis

Zapraszamy na warsztaty poświęcone wprowadzeniu do intensywnej krótkoterminowej terapii psychodynamicznej (ISTDP).

Program szkolenia PRECORE:

 • Specyfika diagnozy w ISTDP i dobór odpowiednich interwencji na pierwszym etapie pracy;
 • Elementy ISTDP stosowane na wstępnym poziomie rozwoju jako psychoterapeuta ISTDP;
 • Pierwsze sesje, jak ustanowić kulturę pracy terapeutycznej by na kolejnych etapach praca mogła przebiegać intensywnie;
 • Jak radzić sobie z mechanizmami obronnymi pacjenta w momencie ustalania kontraktu psychoterapeutycznego;
 • Jak mobilizować wolę pacjenta do dalszej pracy terapeutycznej;
 • Jak pracować z pacjentem kruchym i silnie projektującym na początku pracy terapeutycznej (wstępne informacje);
 • Jak uchwycić trójkąt konfliktu w trakcie pierwszych sesji.

Metodyka nauczania:

ćwiczenia interwencji terapeutycznych, roleplay, prezentacja fragmentów video sesji, wykład. Po zajęciach uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Prowadzący:

Szkolenie PRECORE ISTDP poprowadzi Leszek Jaworski, psychoterapeuta z certyfikatami: Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii, ISTDP wydanym przez IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association) oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii i zarządu Sekcji ISTDP. Ukończył 4-letnie Studium Psychoterapii, 2-letnie Studium Terapii Rodzin oraz 2-letnie Studium Terapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji.

Od 2008 roku pracuje w podejściu ISTDP. Ukończył 2-letni kurs wstępny  a następnie 3-letni kurs zaawansowany metody ISTDP Core Training.

Od 2014 roku uczestniczy w Advanced Core Training ISTDP a od 2020 roku w 3-letnim kursie superwizorsko-nauczycielskim metody ISTDP prowadzonym przez Jona Fredericksona*.

Należy do zarządu Sekcji ISTDP przy Polskim Stowarzyszeniu Integracji Psychoterapii.

Od sześciu lat uczy i superwizuje psychoterapeutów w nurcie ISTDP, m.in. w ramach seminarium wstępnego metody ISTDP, Precore i Core Training. Założyciel Ośrodka ISTDP i Instytutu ISTDP w Warszawie.


Cel szkolenia:

Celem zajęć jest wprowadzenie w tematykę ISTDP, które wyposaży uczestników w solidne fundamenty wiedzy przed rozpoczęciem właściwego, trzyletniego szkolenia z intensywnej krótkoterminowej terapii psychodynamicznej CORE TRAINING w Akademii Remedis. Początek CORE TRAINING planowany jest na drugą połowę 2022 roku (kurs obejmie w sumie 36 dni szkoleniowych, 7  godzinnych, 4 zjazdy trzydniowe w roku od czwartku do soboty). Kurs będzie miał charakter weekendowy i obejmie łącznie 21 godzin (7 godzin dziennie). Zajęcia odbędą się w siedzibie Ośrodka Remedis PRO przy ul. Moniuszki 39.

Szkolenie będzie podlegało pod superwizję Jona Fredericksona. Absolwenci szkolenia PRECORE otrzymają zaświadczenie ukończenia wydane przez Instytut ISTDP w Warszawie i będą mogli ubiegać się o przyjęcie na kurs CORE TRAINING, którego zwieńczeniem będzie certyfikat wystawiony przez Washington Instytitute Jona Fredericksona  https://istdpinstitute.com

Liczba miejsc jest ograniczona. Kurs kierowany jest do psychoterapeutów oraz studentów psychoterapii po minimum 2 roku szkolenia. Zgłoszenia oraz pytania prosimy kierować na adres: akademia@remedis.pl

 

Czym jest ISTDP?

Nurt intensywnej krótkoterminowej terapii psychodynamicznej cieszy się rosnącym zainteresowaniem i odpowiada na potrzeby pacjentów, którzy oczekują szybkich efektów. Bardziej aktywna praca psychoterapeuty polega na skupieniu się wraz z pacjentem na jego oporze i mechanizmach obronnych, jakie on stosuje. Problemy psychologiczne są tu postrzegane jako efekt nieuświadomionych emocji prowadzących do nieuświadomionego niepokoju, który jest następnie podtrzymywany przez mechanizmy obronne.

ISTDP opiera się na założeniu, że eliminacja obron i akceptacja nieświadomych uczuć pozwala na poprawę stanu i funkcjonowania pacjenta. Przymierze terapeutyczne ma służyć jak najszybszemu dotarciu do nieświadomości, przełamaniu oporu i dotarciu do unikanych uczuć, dzięki czemu nie musi on już stosować mechanizmów obronnych, doświadczać objawów oraz jest w stanie regulować i tolerować poziom lęku. Posługując się pojęciami Freuda – celem ISTDP jest wzmocnienie ego przy jednoczesnym osłabieniu niszczącego działania superego.

Skuteczność intensywnej krótkoterminowej terapii psychodynamicznej została potwierdzona badaniami naukowymi. Sprawdza się w leczeniu zaburzeń osobowości, depresji, w tym depresji lekoodpornej, zaburzeń lękowych oraz somatycznych.

* Jon Frederickson – amerykański psychoterapeuta z ponad 25-letnim doświadczeniem, członek kadry naukowej Waszyngtońskiej Szkoły Psychiatrii. Założyciel Instytutu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP Institute), kierownik programu szkolenia w zakresie ISTDP w Washington School of Psychiatry oraz programu szkolenia podstawowego w Norweskim Towarzystwie ISTDP.  Obecnie szkoli specjalistów od zdrowia psychicznego na całym świecie, wykorzystując nagrania wideo ze swojej praktyki. Jest autorem niezwykle popularnej książki Kłamstwa, którymi żyjemy oraz Współtworzenie zmiany. Skuteczne techniki terapii dynamicznej.

 

Realizator i miejsce szkolenia:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej REMEDIS sp. z o.o.
Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Remedis PRO | Moniuszki 39 | 87-100 Toruń
e-mail: akademia@remedis.pl | tel. +48  56 477 90 11 | kom. +48  668 476 791

 

Termin szkolenia:

24,25,26 czerwca 2022

 

Koszt:

Dla zgłaszających się do 31 marca 2022: 1500 zł
Po 31 marca 2022: 1900 zł

Umów się na wizytę

+48 668 476 791

Trening Oczu i Widzenia®

Trening Oczu i Widzenia®. Zadbaj o wzrok. To najważniejszy z naszych zmysłów.

Wzrok jest najważniejszym naszym zmysłem, a oczy organem najbardziej narażonym na utratę sprawności.

Akademia Remedis i Teatr „Baj Pomorski” w Toruniu we współpracy z Mikołajem Markiewiczem zapraszają na Trening Oczu i Widzenia®. Terapia opiera się na prostych ćwiczeniach, dzięki którym wzmocnisz swój wzrok oraz dowiesz się, jak relaksować oczy.

Trening Oczu i Widzenia® polecamy szczególnie osobom, które:

 • pracują przy komputerze i odczuwają zmęczenie, pieczenie i łzawienie oczu,
 • doświadczają skutków wad wzroku (krótko- i dalekowzroczność, astygmatyzm, starczowzroczność, etc.),
 • mają trudności z widzeniem w mroku i/lub przy bardzo jasnym świetle,
 • nie radzą sobie z szybką koncentracją wzroku na wybranym obiekcie,
 • zauważają, że widzą coraz gorzej wraz z postępującym wiekiem,
 • uprawiają sport, w którym liczy się refleks i szybkość reagowania,
 • doświadczają trudności w nauce.
Dzięki ćwiczeniom polepsza się koordynacja oczu oraz ich zdolność do współpracy, dzięki temu pracują lepiej, szybciej i mniej się męczą. Pozwala to na poprawę widzenia także u osób mającym zeza lub leniwe oko. Trening rozwija zdolność koncentracji oraz pozytywnie wpływa na efektywność wielu naszych działań: uczenia się, pracy, zabawy, czy procesów twórczych. Pomaga również redukować procesy degeneracyjne w oczach.

 

Trening nie ma ograniczeń wiekowych, przynosi efekty zarówno u małych dzieci, jak i osób starszych. Podstawą metody jest wiedza, że widzenie jest zdolnością, którą możemy rozwijać i doskonalić całe życie, a źródłem wad wzroku jest w dużej mierze nieumiejętność dobrego używania oczu.

Wiele osób już po parodniowym szkoleniu odczuwa wymierną poprawę ostrości wzroku (1-2 rządki na standardowej tablicy badania wzroku – tablicy Snellena). To, jak szybko są odczuwalne efekty i jaki jest ich stopień, zależy od indywidualnych predyspozycji i umiejętności zmiany przyzwyczajeń.

 

W Toruniu warsztaty poprzedzi wykład Mikołaja Markiewicza, poświęcony wypracowanej metodzie umożliwiającej poprawę wzroku za pomocą ćwiczeń i zmiany nawyków. Trening Oczu i Widzenia® pomaga przezwyciężyć wiele różnorodnych problemów i dolegliwości, poprawić szereg umiejętności wzrokowych niezbędnych do działania w specyficznych warunkach.
Partnerem wydarzenia jest Teatr „Baj Pomorski” w Toruniu.
Więcej o metodzie dowiesz się ze strony https://treningwidzenia.pl/

Umów się na wizytę

+48 668 476 791

Informacje dla pacjentów

Wybierz jakim pacjentem jesteś

Nasz ośrodek przyjmuje pacjentów objętych ubezpieczeniem zdrowotnym na podstawie umowy na świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień  zawartej z kujawsko – pomorskim oddziałem NFZ

Ze względu na dużą liczbę osób oczekujących na przyjęcie uprzejmie informujemy, że w przypadku niepojawienia się na pierwszej wizycie bez jej wcześniejszego odwołania, pacjent zostanie przeniesiony z powrotem na koniec kolejki oczekujących. Prosimy o przemyślenie swoich planów na dany dzień i jeśli zaistnieje potrzeba zmiany terminu – poinformowanie o tym recepcji.

Poradnia Psychologiczna:

 • Prosimy o dostarczenie skierowania do Poradni Psychologicznej od psychiatry lub lekarza pierwszego kontaktu. Należy pamiętać, że musi to być lekarz świadczący usługi w ramach NFZ.
 • Skierowanie to powinno odnosić się do jednostek chorobowych ujętych w kontrakcie zawartym przez nasz Ośrodek z NFZ. Są to choroby oznaczone według klasyfikacji ICD-10:

Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (F40-F48);
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50-F59);
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69);
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98).

 • Terapia w ramach Poradni Psychologicznej jest bezpłatna, refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjent powinien jednak być ubezpieczony.
 • Po przekazaniu nam skierowania wyznaczony zostanie termin rozpoczęcia terapii. Pozostaje on zależny od liczby innych oczekujących osób na liście i z różnych przyczyn może ulegać zmianie. O wydłużeniu lub skróceniu czasu oczekiwania będziemy Państwa informować.
 • Pacjenci z pilnymi skierowaniami oraz szczególnymi uprawnieniami (np. Honorowi Dawcy Krwi) zgodnie z prawem mogą liczyć na wcześniejsze terminy poza obowiązującym porządkiem.
 • Sesje odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut. W niektórych przypadkach, jeśli jest to niezbędne do osiągnięcia pewnych skutków terapeutycznych, mogą być realizowane częściej.
 • Pierwsze 3 spotkania mają charakter konsultacyjny – są to tzw. sesje kontraktowe. Podczas tych wizyt pacjent wspólnie z terapeutą ustalają zasady obowiązujące podczas terapii i cele, do których będą dążyć. Na podstawie  tych rozmów zawarty zostaje kontrakt; ma on charakter zindywidualizowany.
 • Czas terapii zazwyczaj obejmuje 24 sesje i jest uzależniony od ustaleń danego kontraktu. Terapeuta, kierując się realizacją określonych celów terapeutycznych (dążeń) i dobrem pacjenta, może jednak ingerować w długość cyklu spotkań i go modyfikować.
 • W naszej działalności kierujemy się zasadą setting, zgodnie z którą pacjent wspólnie z terapeutą ustalają zasady spotkań. Odbywają się one więc najczęściej w tym samym dniu i o tej samej godzinie, w tym samym gabinecie.
 • Dopuszczamy 2 nieusprawiedliwione nieobecności w ciągu cyklu terapii, trzecia nieusprawiedliwiona nieobecność jest równoznaczna z przerwaniem terapii. Oczywiście przewidujemy możliwość usprawiedliwionych nieobecności, szczególnie w sytuacjach nagłych, (np. choroba) lecz nie powinna ona być zbyt duża, by zagwarantować ciągłość procesu terapeutycznego.

 

Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych:

 • Nie wymagamy skierowania od lekarza; niezbędne jest jednak ubezpieczenie zdrowotne. Program terapeutyczny refundowany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 • Zajmujemy się leczeniem zaburzeń określonych w kontrakcie Ośrodka z NFZ według klasyfikacji ICD-10:

Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (F40-F48);
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50-F59);
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69).

 • Z góry wykluczamy udział w terapii osób aktywnie uzależnionych od substancji psychoaktywnych (do podjęcia leczenia wymagana jest okres abstynencji), dotkniętych organicznym uszkodzeniem mózgu, znajdującą się w ostrej fazie reakcji kryzysowej, ze znacznie obniżonym nastrojem i myślami samobójczymi, schizofrenią i zaburzeniami schizotypowymi, a także przejawiającą zachowania aktywnie agresywne wobec innych osób.
 • Pierwszym etapem poprzedzającym przyjęcie na Oddział jest obowiązkowa konsultacja psychiatryczna w naszym Ośrodku, podczas której zostanie podjęta decyzja, czy ta forma pracy terapeutycznej jest korzystna dla danego pacjenta.
 • Kolejny krok stanowi wizyta w Poradni Psychologicznej. Rozmowa z psychologiem ma charakter diagnostyczny, jest okazją do zebrania wywiadu psychologicznego, poruszane na niej są tematy celów i motywacji danej osoby do podjęcia leczenia na Oddziale. Podczas konsultacji zastosowane zostaną testy psychologiczne, a pacjent uzyska szczegółowe informacje dotyczące przyszłego pobytu.
 • Czas oczekiwania na rozpoczęcie terapii jest uzależniony od sytuacji na Oddziale i wynosi kilka miesięcy.
 • Leczenie trwa 3 miesiące i obejmuje zarówno terapię grupową, jak i sesje indywidualne. Spotkania w grupie odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30. W ramach leczenia poza sesjami terapii grupowej odbywają się zajęcia z psychodramy, psychorysunku, psychozabaw, metod relaksacyjnych i uważności. Pacjenci w trakcie leczenia mają również terapię indywidualną oraz objęci są opieką lekarza specjalisty, który kontynuuje leczenie zaordynowane przed przyjęciem na Oddział lub zaleca nowe. Nie wszyscy pacjenci korzystający z terapii na Oddziale zażywają leki, ale konsultacje u lekarza są obowiązkowe dwa razy – na początku i pod koniec pobytu na Oddziale.
 • W godzinach pracy Oddziału pacjenci otrzymują również opiekę pielęgniarską i farmakoterapię, jeśli jest ona zlecona przez lekarza psychiatrę z Oddziału.
 • Terapeuci i lekarze zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej.

 

 

Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży:

 • Usługi świadczone w ramach Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży są bezpłatne, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 • Nie wymagamy skierowania.
 • Przypominamy, że w Ośrodku pomagamy dzieciom i młodzieży do 21 roku życia. Wymogiem przyjęcia osoby 18-letniej lub starszej jest kontynuowanie przez nią nauki w szkole średniej.
 • Rodzic lub opiekun prawny, który chce zapisać dziecko do Ośrodka, powinien skontaktować się z terapeutą środowiskowym. Prosimy dzwonić pod numer 56 66 00 114 (tel. stacjonarny) lub +48 793 899 876 (tel. komórkowy).
 • Podczas telefonicznej rozmowy terapeuta środowiskowy zbierze wstępny wywiad. Należy wcześniej przygotować najważniejsze dane dziecka, zwłaszcza numer PESEL. W przypadku osób poniżej 18 roku życia wymagamy również podania numeru PESEL rodzica. Na pewno zapytamy o: 1) imię i nazwisko dziecka 2) datę urodzenia 3) numer PESEL 4) miejsce zamieszkania 5) imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, jego numer telefonu i numer PESEL (numer PESEL rodzica lub opiekuna jest niezbędny wyłącznie wtedy, gdy dziecko jest niepełnoletnie).
 • Następnie dzwoniący rodzic zostanie poproszony o informacje dotyczące powodu zgłoszenia i problemów dziecka wymagającego specjalistycznej pomocy. Na podstawie zebranych w ten sposób informacji zostanie podjęta decyzja o dalszych krokach i rozpoczęciu spotkań z psychologiem lub psychoterapeutą.
 • W Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży nie ma lekarza psychiatry. Istnieje jednak możliwość prywatnej konsultacji psychiatrycznej, wówczas przekierujemy Państwa do Recepcji w celu umówienia spotkania z lekarzem (nr telefonu do naszej Recepcji ogólnej: +48 668 476 791).
 • Zapisanie dziecka do Ośrodka jest możliwe tylko przez rodziców lub opiekunów prawnych (np. babcię, dziadka, ciocię, placówkę lub dom dziecka, rodzinę zastępczą). Opiekunów prawnych prosimy o dostarczenie na pierwszym spotkaniu dowodu (zaświadczenia, decyzji), że sprawują pieczę zastępczą nad dzieckiem.
 • Informujemy, że nowych pacjentów wpisujemy na listę oczekujących. Czas oczekiwania wynosi kilka miesięcy i jest uzależniony od  liczby miejsc w Ośrodku w danym czasie.
 • W przypadku pacjenta niepełnoletniego na pierwszą wizytę konsultacyjno-diagnostyczną przychodzi sam rodzic. Nie należy zabierać ze sobą dziecka na to spotkanie. Jeśli to tylko możliwe, prosimy o obecność obojga rodziców.
 • Osoby po ukończeniu 18 roku życia muszą zgłosić się do nas samodzielnie. Wówczas na pierwsze spotkanie pacjent przychodzi sam – bez rodziców lub dotychczasowych opiekunów.
 • Spotkania w Ośrodku mają charakter systematyczny i w zależności od formy terapii bardziej niż podejścia terapeutycznego odbywają się co tydzień lub raz na 2 tygodnie
 • Rodzic lub opiekun dziecka znajdującego się już w terapii może liczyć na wsparcie terapeuty środowiskowego.
 • Uprzejmie przypominamy, że Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży nie wystawia opinii. Istnieje możliwość wydania zaświadczenia o uczestnictwie lub umieszczeniu danej osoby na liście oczekujących.
 • Psychoterapeuci i psychologowie z uwagi na zasady etyczne nie stają się stronami w sporach sądowych i nie występują w charakterze świadków podczas rozpraw.
 • Nie prowadzimy terapii dla pacjentów z Zespołem Aspergera ani ze spektrum autyzmu. Nasza pomoc w przypadku podejrzenia choroby ogranicza się do spotkań diagnostyczno-konsultacyjnych z psychologiem. Dajemy sobie możliwość skierowania rodziny do innej placówki specjalistycznej, bo zakres udzielanej pomocy jest zależny od kwalifikacji personelu i nie w każdym przypadku jesteśmy w stanie zaoferować optymalną pomoc.

 

Do świadczeń poza kolejnością mają prawo:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepów
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi
 • Osoby represjonowane i kombatanci
 • Kobiety w ciąży
 • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu
 • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych

Zapraszamy do współpracy zakłady pracy w zakresie organizacji warsztatów, szkoleń i szeroko pojętych świadczeń psychoterapeutycznych.

 • Realizujemy interwencje kryzysowe wewnątrz firm
 • Oferujemy szkolenia zapobiegające stresowi i wypaleniu zawodowemu
 • Przeprowadzamy szkolenia coachingowe
 • Organizujemy szkolenia dedykowane konkretnym grupom zawodowym

Wszystkich pacjentów zapraszamy do skorzystania z naszych usług: psychoterapii, psychiatrii, pomocy psychologicznej, psychodietetyki.

Leczenie psychiatryczne:

 • Przypominamy, że termin wizyty lekarskiej należy każdorazowo potwierdzić w wiadomości e-mail lub SMS przesłanej do Recepcji Ośrodka w odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Ośrodek. Uprzejmie prosimy o niezwłoczną realizację naszej prośby: ułatwi to naszą pracę, a także zapewni Państwu odpowiedni komfort.
 • W przypadku pierwszej wizyty u lekarza psychiatry prosimy o dokonanie przedpłaty zadatku w terminie co najmniej 2 dni przed ustaloną datą spotkania. Należność za dyspozycyjność lekarza w wybranym przez Państwa czasie można uregulować przelewem lub na miejscu, w Recepcji Ośrodka. Jeżeli przedpłacona wizyta zostanie przez Pacjenta odwołana co najmniej 24 godziny przed jej terminem, przedpłata zostanie zwrócona lub zaliczona na poczet nowego terminu wizyty.
 • Nieobecność na uprzednio potwierdzonej i nieodwołanej w odpowiednim czasie wizycie skutkuje koniecznością zatrzymania przez Ośrodek zadatku w przypadku wizyty pierwszorazowej. W wypadku kolejnej wizyty Pacjent jest zobowiązany do uregulowania za nią należności. Zasada ta nie ma zastosowania, jeśli wizyta zostanie przez Państwa odwołana co najmniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem.
 • Prosimy o przyniesienie ze sobą dokumentacji medycznej oraz przypomnienie rodzaju obecnie przyjmowanych leków, oraz ich dawek.
 • Pierwsza wizyta trwa godzinę – jest to optymalny czas, by poznać dolegliwości pacjenta i w zależności od nich zastosować odpowiednie metody leczenia. Kolejne wizyty są krótsze i opierają się na weryfikacji stanu danej osoby i kontynuowaniu lub modyfikacji wybranych narzędzi leczniczych.
 • Możliwe jest otrzymanie recepty poza wizytą, ale tylko wtedy, gdy od ostatniej konsultacji z lekarzem nie upłynęło więcej niż 5 miesięcy.
 • Prosimy o niezwłoczny kontakt w przypadku chęci odwołania wizyty lub zmiany terminu.
 • W celu zapoznania się z opłatami za określone usługi zapraszamy do zakładki „Cennik” na naszej stronie internetowej.

 

Psychiatra dzieci i młodzieży:

 • Uprzejmie informujemy, że z powodu braku wolnych miejsc, obecnie nie realizujemy usług psychiatrycznych dla nowych pacjentów u dr Biłas-Kopysteckiej.
 • Pierwsza wizyta trwa godzinę i ma wymiar diagnostyczny. Późniejsze konsultacje mają na celu kontrolę stanu pacjenta.
 • Przypominamy, że dzieci, które nie uczęszczały na wizyty przez ostatnie 1,5 roku, są traktowane jak pacjenci pierwszorazowi. Człowiek w tak młodym wieku bardzo szybko się zmienia i zasada ta ma na względzie niesienie pomocy adekwatnej do potrzeb na danym etapie rozwoju.
 • Zapraszamy do zakładki „Cennik”, by zapoznać się z opłatami za świadczenia medyczne.

 

 

 

 

Psychoterapia:

  • Przypominamy o obowiązku dokonania przedpłaty zadatku przed pierwszą wizytę i potwierdzenia terminu w wiadomości e-mail lub SMS wysłanej do Ośrodka w odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Ośrodek. Jeżeli przedpłacona wizyta zostanie przez Pacjenta odwołana co najmniej na 24 godziny przed jej terminem, przedpłata zostanie zwrócona lub zaliczona na poczet kolejnego terminu wizyty. Nieobecność Pacjenta na uprzednio potwierdzonej i nieodwołanej w odpowiednim czasie wizycie skutkuje koniecznością zatrzymania przez Ośrodek zadatku.
  • Dopuszczamy 2 nieusprawiedliwione nieobecności w każdym roku kalendarzowym trwającej terapii. Za takie nieobecności Pacjent nie ponosi opłaty. Wszystkie kolejne nieusprawiedliwione nieobecności są płatne, niezależnie od ich przyczyn, gdyż jest to opłata za dostępność terapeuty w tym czasie dla Pacjenta. Oczywiście przewidujemy możliwość usprawiedliwionych nieobecności, szczególnie w sytuacjach nagłych lub wcześniej ustalonych (choroba, urlop), lecz nie powinna być ich zbyt dużo, by zagwarantować ciągłość procesu terapeutycznego.
  • Pierwsze 3 spotkania są konsultacyjne i służą przeprowadzeniu wywiadu, postawieniu wstępnej diagnozy problemów, ustaleniu celów terapii oraz możliwości ich rozwiązania w ramach terapii.
  • Spotkanie w ramach terapii odbywa się zazwyczaj raz w tygodniu. Czas trwania jednej sesji to 50 minut. Staramy się Państwu zagwarantować, by wizyty odbywały się zawsze tego samego dnia, o niezmiennej godzinie i w tym samym gabinecie.
  • Przypominamy, że terapeuta nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej: namawiamy do omówienia tego zagadnienia podczas ustalania zasad współpracy.
  • Psychoterapeuci z uwagi na zasady etyczne nie stają się stronami w sporach sądowych i nie występują w charakterze świadków podczas rozpraw.
  • Proces terapeutyczny jest bardzo zindywidualizowany i może mieć charakter krótkoterminowy (od 8 do 24 sesji) lub długoterminowy (od roku do kilku lat). Czas ten jest uzależniony od problemów danego pacjenta i przebiegu leczenia.
  • Prosimy o niezwłoczny kontakt z Recepcją Ośrodka w przypadku chęci odwołania wizyty lub zmiany terminu.
  • Psychoterapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa.

 

 

Współpracujemy również z następującymi korporacjami medycznymi o zasięgu ogólnokrajowym:

 • LUXMED
 • UNIMEDI

Aktualności

Zespół terapeutyczny

 • Psychoterapia
 • Psychologia
 • Psychoterapia dzieci i młodzieży
 • Psychologia dzieci i młodzieży
 • Terapia środowiskowa
 • Seksuologia
 • Terapia uzależnień
 • Psychodietetyka
 • Pielęgniarka psychiatryczna