Dla pacjentów

Informacje dla pacjentów

Wybierz jakim pacjentem jesteś

Nasz ośrodek przyjmuje pacjentów objętych ubezpieczeniem zdrowotnym na podstawie umowy na świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień  zawartej z kujawsko – pomorskim oddziałem NFZ

Ze względu na dużą liczbę osób oczekujących na przyjęcie uprzejmie informujemy, że w przypadku niepojawienia się na pierwszej wizycie bez jej wcześniejszego odwołania, pacjent zostanie przeniesiony z powrotem na koniec kolejki oczekujących. Prosimy o przemyślenie swoich planów na dany dzień i jeśli zaistnieje potrzeba zmiany terminu – poinformowanie o tym recepcji.

Poradnia Psychologiczna:

 • Prosimy o dostarczenie skierowania do Poradni Psychologicznej od psychiatry lub lekarza pierwszego kontaktu. Należy pamiętać, że musi to być lekarz świadczący usługi w ramach NFZ.
 • Skierowanie to powinno odnosić się do jednostek chorobowych ujętych w kontrakcie zawartym przez nasz Ośrodek z NFZ. Są to choroby oznaczone według klasyfikacji ICD-10:

Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (F40-F48);
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50-F59);
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69);
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98).

 • Terapia w ramach Poradni Psychologicznej jest bezpłatna, refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjent powinien jednak być ubezpieczony.
 • Po przekazaniu nam skierowania wyznaczony zostanie termin rozpoczęcia terapii. Pozostaje on zależny od liczby innych oczekujących osób na liście i z różnych przyczyn może ulegać zmianie. O wydłużeniu lub skróceniu czasu oczekiwania będziemy Państwa informować.
 • Pacjenci z pilnymi skierowaniami oraz szczególnymi uprawnieniami (np. Honorowi Dawcy Krwi) zgodnie z prawem mogą liczyć na wcześniejsze terminy poza obowiązującym porządkiem.
 • Sesje odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut. W niektórych przypadkach, jeśli jest to niezbędne do osiągnięcia pewnych skutków terapeutycznych, mogą być realizowane częściej.
 • Pierwsze 3 spotkania mają charakter konsultacyjny – są to tzw. sesje kontraktowe. Podczas tych wizyt pacjent wspólnie z terapeutą ustalają zasady obowiązujące podczas terapii i cele, do których będą dążyć. Na podstawie  tych rozmów zawarty zostaje kontrakt; ma on charakter zindywidualizowany.
 • Czas terapii zazwyczaj obejmuje 24 sesje i jest uzależniony od ustaleń danego kontraktu. Terapeuta, kierując się realizacją określonych celów terapeutycznych (dążeń) i dobrem pacjenta, może jednak ingerować w długość cyklu spotkań i go modyfikować.
 • W naszej działalności kierujemy się zasadą setting, zgodnie z którą pacjent wspólnie z terapeutą ustalają zasady spotkań. Odbywają się one więc najczęściej w tym samym dniu i o tej samej godzinie, w tym samym gabinecie.
 • Dopuszczamy 2 nieusprawiedliwione nieobecności w ciągu cyklu terapii, trzecia nieusprawiedliwiona nieobecność jest równoznaczna z przerwaniem terapii. Oczywiście przewidujemy możliwość usprawiedliwionych nieobecności, szczególnie w sytuacjach nagłych, (np. choroba) lecz nie powinna ona być zbyt duża, by zagwarantować ciągłość procesu terapeutycznego.

 

Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych:

 • Nie wymagamy skierowania od lekarza; niezbędne jest jednak ubezpieczenie zdrowotne. Program terapeutyczny refundowany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 • Zajmujemy się leczeniem zaburzeń określonych w kontrakcie Ośrodka z NFZ według klasyfikacji ICD-10:

Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (F40-F48);
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50-F59);
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69).

 • Z góry wykluczamy udział w terapii osób aktywnie uzależnionych od substancji psychoaktywnych (do podjęcia leczenia wymagana jest okres abstynencji), dotkniętych organicznym uszkodzeniem mózgu, znajdującą się w ostrej fazie reakcji kryzysowej, ze znacznie obniżonym nastrojem i myślami samobójczymi, schizofrenią i zaburzeniami schizotypowymi, a także przejawiającą zachowania aktywnie agresywne wobec innych osób.
 • Pierwszym etapem poprzedzającym przyjęcie na Oddział jest obowiązkowa konsultacja psychiatryczna w naszym Ośrodku, podczas której zostanie podjęta decyzja, czy ta forma pracy terapeutycznej jest korzystna dla danego pacjenta.
 • Kolejny krok stanowi wizyta w Poradni Psychologicznej. Rozmowa z psychologiem ma charakter diagnostyczny, jest okazją do zebrania wywiadu psychologicznego, poruszane na niej są tematy celów i motywacji danej osoby do podjęcia leczenia na Oddziale. Podczas konsultacji zastosowane zostaną testy psychologiczne, a pacjent uzyska szczegółowe informacje dotyczące przyszłego pobytu.
 • Czas oczekiwania na rozpoczęcie terapii jest uzależniony od sytuacji na Oddziale i wynosi kilka miesięcy.
 • Leczenie trwa 3 miesiące i obejmuje zarówno terapię grupową, jak i sesje indywidualne. Spotkania w grupie odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30. W ramach leczenia poza sesjami terapii grupowej odbywają się zajęcia z psychodramy, psychorysunku, psychozabaw, metod relaksacyjnych i uważności. Pacjenci w trakcie leczenia mają również terapię indywidualną oraz objęci są opieką lekarza specjalisty, który kontynuuje leczenie zaordynowane przed przyjęciem na Oddział lub zaleca nowe. Nie wszyscy pacjenci korzystający z terapii na Oddziale zażywają leki, ale konsultacje u lekarza są obowiązkowe dwa razy – na początku i pod koniec pobytu na Oddziale.
 • W godzinach pracy Oddziału pacjenci otrzymują również opiekę pielęgniarską i farmakoterapię, jeśli jest ona zlecona przez lekarza psychiatrę z Oddziału.
 • Terapeuci i lekarze zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej.

 

 

Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży:

 • Usługi świadczone w ramach Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży są bezpłatne, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 • Nie wymagamy skierowania.
 • Przypominamy, że w Ośrodku pomagamy dzieciom i młodzieży do 21 roku życia. Wymogiem przyjęcia osoby 18-letniej lub starszej jest kontynuowanie przez nią nauki w szkole średniej.
 • Rodzic lub opiekun prawny, który chce zapisać dziecko do Ośrodka, powinien skontaktować się z terapeutą środowiskowym. Prosimy dzwonić pod numer 56 66 00 114 (tel. stacjonarny) lub +48 793 899 876 (tel. komórkowy).
 • Podczas telefonicznej rozmowy terapeuta środowiskowy zbierze wstępny wywiad. Należy wcześniej przygotować najważniejsze dane dziecka, zwłaszcza numer PESEL. W przypadku osób poniżej 18 roku życia wymagamy również podania numeru PESEL rodzica. Na pewno zapytamy o: 1) imię i nazwisko dziecka 2) datę urodzenia 3) numer PESEL 4) miejsce zamieszkania 5) imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, jego numer telefonu i numer PESEL (numer PESEL rodzica lub opiekuna jest niezbędny wyłącznie wtedy, gdy dziecko jest niepełnoletnie).
 • Następnie dzwoniący rodzic zostanie poproszony o informacje dotyczące powodu zgłoszenia i problemów dziecka wymagającego specjalistycznej pomocy. Na podstawie zebranych w ten sposób informacji zostanie podjęta decyzja o dalszych krokach i rozpoczęciu spotkań z psychologiem lub psychoterapeutą.
 • W Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży nie ma lekarza psychiatry. Istnieje jednak możliwość prywatnej konsultacji psychiatrycznej, wówczas przekierujemy Państwa do Recepcji w celu umówienia spotkania z lekarzem (nr telefonu do naszej Recepcji ogólnej: +48 668 476 791).
 • Zapisanie dziecka do Ośrodka jest możliwe tylko przez rodziców lub opiekunów prawnych (np. babcię, dziadka, ciocię, placówkę lub dom dziecka, rodzinę zastępczą). Opiekunów prawnych prosimy o dostarczenie na pierwszym spotkaniu dowodu (zaświadczenia, decyzji), że sprawują pieczę zastępczą nad dzieckiem.
 • Informujemy, że nowych pacjentów wpisujemy na listę oczekujących. Czas oczekiwania wynosi kilka miesięcy i jest uzależniony od  liczby miejsc w Ośrodku w danym czasie.
 • W przypadku pacjenta niepełnoletniego na pierwszą wizytę konsultacyjno-diagnostyczną przychodzi sam rodzic. Nie należy zabierać ze sobą dziecka na to spotkanie. Jeśli to tylko możliwe, prosimy o obecność obojga rodziców.
 • Osoby po ukończeniu 18 roku życia muszą zgłosić się do nas samodzielnie. Wówczas na pierwsze spotkanie pacjent przychodzi sam – bez rodziców lub dotychczasowych opiekunów.
 • Spotkania w Ośrodku mają charakter systematyczny i w zależności od formy terapii bardziej niż podejścia terapeutycznego odbywają się co tydzień lub raz na 2 tygodnie
 • Rodzic lub opiekun dziecka znajdującego się już w terapii może liczyć na wsparcie terapeuty środowiskowego.
 • Uprzejmie przypominamy, że Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży nie wystawia opinii. Istnieje możliwość wydania zaświadczenia o uczestnictwie lub umieszczeniu danej osoby na liście oczekujących.
 • Psychoterapeuci i psychologowie z uwagi na zasady etyczne nie stają się stronami w sporach sądowych i nie występują w charakterze świadków podczas rozpraw.
 • Nie prowadzimy terapii dla pacjentów z Zespołem Aspergera ani ze spektrum autyzmu. Nasza pomoc w przypadku podejrzenia choroby ogranicza się do spotkań diagnostyczno-konsultacyjnych z psychologiem. Dajemy sobie możliwość skierowania rodziny do innej placówki specjalistycznej, bo zakres udzielanej pomocy jest zależny od kwalifikacji personelu i nie w każdym przypadku jesteśmy w stanie zaoferować optymalną pomoc.

 

Do świadczeń poza kolejnością mają prawo:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepów
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi
 • Osoby represjonowane i kombatanci
 • Kobiety w ciąży
 • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu
 • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych

Zapraszamy do współpracy zakłady pracy w zakresie organizacji warsztatów, szkoleń i szeroko pojętych świadczeń psychoterapeutycznych.

 • Realizujemy interwencje kryzysowe wewnątrz firm
 • Oferujemy szkolenia zapobiegające stresowi i wypaleniu zawodowemu
 • Przeprowadzamy szkolenia coachingowe
 • Organizujemy szkolenia dedykowane konkretnym grupom zawodowym

Wszystkich pacjentów zapraszamy do skorzystania z naszych usług: psychoterapii, psychiatrii, pomocy psychologicznej, psychodietetyki.

Leczenie psychiatryczne:

 • Przypominamy, że termin wizyty lekarskiej należy każdorazowo potwierdzić w wiadomości e-mail lub SMS przesłanej do Recepcji Ośrodka w odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Ośrodek. Uprzejmie prosimy o niezwłoczną realizację naszej prośby: ułatwi to naszą pracę, a także zapewni Państwu odpowiedni komfort.
 • W przypadku pierwszej wizyty u lekarza psychiatry prosimy o dokonanie przedpłaty zadatku w terminie co najmniej 2 dni przed ustaloną datą spotkania. Należność za dyspozycyjność lekarza w wybranym przez Państwa czasie można uregulować przelewem lub na miejscu, w Recepcji Ośrodka. Jeżeli przedpłacona wizyta zostanie przez Pacjenta odwołana co najmniej 24 godziny przed jej terminem, przedpłata zostanie zwrócona lub zaliczona na poczet nowego terminu wizyty.
 • Nieobecność na uprzednio potwierdzonej i nieodwołanej w odpowiednim czasie wizycie skutkuje koniecznością zatrzymania przez Ośrodek zadatku w przypadku wizyty pierwszorazowej. W wypadku kolejnej wizyty Pacjent jest zobowiązany do uregulowania za nią należności. Zasada ta nie ma zastosowania, jeśli wizyta zostanie przez Państwa odwołana co najmniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem.
 • Prosimy o przyniesienie ze sobą dokumentacji medycznej oraz przypomnienie rodzaju obecnie przyjmowanych leków, oraz ich dawek.
 • Pierwsza wizyta trwa godzinę – jest to optymalny czas, by poznać dolegliwości pacjenta i w zależności od nich zastosować odpowiednie metody leczenia. Kolejne wizyty są krótsze i opierają się na weryfikacji stanu danej osoby i kontynuowaniu lub modyfikacji wybranych narzędzi leczniczych.
 • Możliwe jest otrzymanie recepty poza wizytą, ale tylko wtedy, gdy od ostatniej konsultacji z lekarzem nie upłynęło więcej niż 5 miesięcy.
 • Prosimy o niezwłoczny kontakt w przypadku chęci odwołania wizyty lub zmiany terminu.
 • W celu zapoznania się z opłatami za określone usługi zapraszamy do zakładki „Cennik” na naszej stronie internetowej.

 

Psychiatra dzieci i młodzieży:

 • Uprzejmie informujemy, że z powodu braku wolnych miejsc, obecnie nie realizujemy usług psychiatrycznych dla nowych pacjentów u dr Biłas-Kopysteckiej.
 • Pierwsza wizyta trwa godzinę i ma wymiar diagnostyczny. Późniejsze konsultacje mają na celu kontrolę stanu pacjenta.
 • Przypominamy, że dzieci, które nie uczęszczały na wizyty przez ostatnie 1,5 roku, są traktowane jak pacjenci pierwszorazowi. Człowiek w tak młodym wieku bardzo szybko się zmienia i zasada ta ma na względzie niesienie pomocy adekwatnej do potrzeb na danym etapie rozwoju.
 • Zapraszamy do zakładki „Cennik”, by zapoznać się z opłatami za świadczenia medyczne.

 

 

 

 

Psychoterapia:

  • Przypominamy o obowiązku dokonania przedpłaty zadatku przed pierwszą wizytę i potwierdzenia terminu w wiadomości e-mail lub SMS wysłanej do Ośrodka w odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Ośrodek. Jeżeli przedpłacona wizyta zostanie przez Pacjenta odwołana co najmniej na 24 godziny przed jej terminem, przedpłata zostanie zwrócona lub zaliczona na poczet kolejnego terminu wizyty. Nieobecność Pacjenta na uprzednio potwierdzonej i nieodwołanej w odpowiednim czasie wizycie skutkuje koniecznością zatrzymania przez Ośrodek zadatku.
  • Dopuszczamy 2 nieusprawiedliwione nieobecności w każdym roku kalendarzowym trwającej terapii. Za takie nieobecności Pacjent nie ponosi opłaty. Wszystkie kolejne nieusprawiedliwione nieobecności są płatne, niezależnie od ich przyczyn, gdyż jest to opłata za dostępność terapeuty w tym czasie dla Pacjenta. Oczywiście przewidujemy możliwość usprawiedliwionych nieobecności, szczególnie w sytuacjach nagłych lub wcześniej ustalonych (choroba, urlop), lecz nie powinna być ich zbyt dużo, by zagwarantować ciągłość procesu terapeutycznego.
  • Pierwsze 3 spotkania są konsultacyjne i służą przeprowadzeniu wywiadu, postawieniu wstępnej diagnozy problemów, ustaleniu celów terapii oraz możliwości ich rozwiązania w ramach terapii.
  • Spotkanie w ramach terapii odbywa się zazwyczaj raz w tygodniu. Czas trwania jednej sesji to 50 minut. Staramy się Państwu zagwarantować, by wizyty odbywały się zawsze tego samego dnia, o niezmiennej godzinie i w tym samym gabinecie.
  • Przypominamy, że terapeuta nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej: namawiamy do omówienia tego zagadnienia podczas ustalania zasad współpracy.
  • Psychoterapeuci z uwagi na zasady etyczne nie stają się stronami w sporach sądowych i nie występują w charakterze świadków podczas rozpraw.
  • Proces terapeutyczny jest bardzo zindywidualizowany i może mieć charakter krótkoterminowy (od 8 do 24 sesji) lub długoterminowy (od roku do kilku lat). Czas ten jest uzależniony od problemów danego pacjenta i przebiegu leczenia.
  • Prosimy o niezwłoczny kontakt z Recepcją Ośrodka w przypadku chęci odwołania wizyty lub zmiany terminu.
  • Psychoterapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa.

 

 

Współpracujemy również z następującymi korporacjami medycznymi o zasięgu ogólnokrajowym:

 • LUXMED
 • UNIMEDI