Barbara Ezman

Prowadzi terapię osób dorosłych i młodzieży w nurcie Gestalt.

Pracuje z osobami, które:

 • doświadczają niepokoju, lęku, braku satysfakcji z życia
 • przeżyły stratę bliskiej osoby, zmagają się z żałobą
 • doświadczają trudności w relacjach z innymi ludźmi
 • doświadczają odrzucenia i braku akceptacji
 • mają potrzebę ugruntowania poczucia własnej wartości
 • chcą rozwijać własny potencjał.

Aktualnie w trakcie ostatniego roku całościowego 4-letniego szkolenia w Instytucie Gestalt w Krakowie posiadającym akredytację EAGT (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt) i akredytowanym przez EAP (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii).

Posiada 25-letnie doświadczenie pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi w edukacji i psychoedukacji jako nauczyciel, wychowawca, doradca metodyczny i szkoleniowiec.

Pracuje w oparciu o wytyczne Kodeksu Etycznego EAGT (European Association for Gestalt Therapy), swoją pracę poddaje superwizji.

Umiejętności psychoterapeutyczne doskonali na bieżąco, biorąc udział w szkoleniach, treningach, kursach.

W wolnym czasie pisze fraszki, wiersze, prozę poetycką, tańczy tango argentyńskie, spaceruje po lesie, medytuje.

Elżbieta Kuleszko

Obszary specjalizacji:

 • leczenie traumy
 • pomoc w radzeniu sobie z kryzysami życiowymi i sytuacjami trudnymi (choroby, stresy, kryzysy, konflikty),
 • terapia indywidualna młodzieży, osób dorosłych (m.in zaburzenia lękowe, nerwice, zaburzenia nastroju, depresje, psychozy, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia osobowości)
 • problemy w relacjach i związkach
 • terapia par
 • praca z rodziną w sytuacji okołorozwodowej
 • interwencja kryzysowa

W swojej pracy łączy podejścia psychodynamiczne, systemowe, integracyjne.

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (Pedagogika Opiekunczo-Wychowawczej, Pedagogika Specjalna Resocjalizacja), Uniwerstytetu SWPS w Warszawie (Psychologia).

 • Ukończyła 4-letnie specjalistyczne podyplomowe szkolenie Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (Organizator: Krakowskie Centrum Psychodynamiczne) 2006 r.
 • Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, Organizator: Krakowskie Centrum Psychodynamiczne) 2006r.
 • Podyplomowe Studia z psychologii klinicznej- specjalność Zaburzenia psychiczne i osobowości człowieka dorosłego. Gdański Uniwersytet Medyczny, 2010
 • Studium Opiniowania Sądowo-Psychologicznego z Udziałem Dzieci- posiada rekomendacje Fundacji Dzieci Niczyje do opiniowania Sądowo-Psychologicznego, 2009 Fundacja Dzieci Niczyje Warszawa (obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.)
 • Podyplomowe Studia w zakresie Psychotraumatologii, 2020r.,  Uniwerstytet Gdański
 • Specjalistyczne Szkolenie Psychoterapii Pozytywnej organizowane przez Międzynarodowy Instytut Psychoterapii Pozytywnej w Wiesbaden Niemcy, 2016r.
 • Specjalistyczne Długoterminowe Szkolenie Psychotraumatologia Praktyczna (2016r.)  i Psychotraumatologia Zaawansowana  (2018r.) organizowane przez  Fundację Pomorskie  Centrum Psychotraumatologii Gdańsk i Instytut Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium
 • Szkołę Psychoterapii Psychoz- Specjalistyczne Szkolenie Akredytowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Centrum  Badań nad Traumą i Dysocjacją, Katowice 2022
 • Szkolenie Certyfikacyjne EMDR-poziom I, II organizowane przez Europe Association EMDR, 2021 i 2022
 • Szkolenie Certyfikacyjne Zastosowanie EMDR w pracy z dziećmi i młodzieżą-poziom I ,  II  -prowadząca Anna Rita Verardo (Włochy)2022 Szkolenia organizowane przez Polskie Towarzystwo EMDR

Odbyła liczne szkolenia w zakresie diagnozy klinicznej i terapii.

Psychoterapeuta w paradygmacie psychodynamicznym, Terapeuta EMDR.

 • Posiada Europejski Certyfikat Konsultanta Psychoterapii Pozytywnej wydany przez Międzynarodowy Instytut Psychoterapii Pozytywnej w Wiesbaden Niemcy, 2016r.
 •  Certyfikat Specjalisty w Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP nr 394
 • w trakcie certyfikacji Diagnosty Zaburzeń Dysocjacyjnych Europejskiego Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją (ESTD),

W pracy zawodowej od wielu lat prowadzi działania diagnostyczne, terapeutyczne dorosłych, dzieci i młodzieży, rodzin,  oddziaływania specjalistyczne skierowane do osób w kryzysie, wymagających leczenia po zdarzeniach traumatycznych, osób doświadczających  przemocy oraz stosujących przemoc w rodzinie- praca w kontakcie indywidualnym, rodziny,  grupy.

Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów  pracujących na rzecz pomocy osobom doświadczającym przemocy dla różnych grup zawodowych.

Współpracuje z Uniwersytetem SWPSw Sopocie – nauczyciel akademicki.

Biegły sądowy – z listy Sądu Okręgowego w Toruniu w zakresie psychologii.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Stowarzyszenia Psychologów Sądowych, Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

Marlena Karpińska

Pracuje w nurcie psychodynamicznym.

Absolwentka Biologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, specjalność psychologia kliniczna.
Obecnie w trakcie 4-letniego Szkolenia Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal (ISPHS) oraz 3-letniego Szkolenia Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal (ISPHS).
Współpracuje z Pracownią Wspierania Rozwoju AiM w Toruniu, gdzie prowadzi konsultacje i terapię dla dzieci i młodzieży oraz konsultacje dla rodziców.
Prowadzi również prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Toruniu.

Systematycznie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach, aby podnosić swoją wiedzę i umiejętności. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Prywatnie wolny czas spędza na podróżach i w ogrodzie, gdzie uprawia kwiaty i ekologiczne warzywa.

Lidia Zielińska

Obszary specjalizacji:
• budowanie dobrych relacji;
• poprawa komunikacji w rodzinie, związku;
• adaptacja różnych wydarzeń w życiu;
• radzenie sobie z lękami, depresją, obniżonym nastrojem;
• budowanie własnej wartości;
• odkrywanie własnego potencjału;
• profilaktyka i terapia zaburzeń związane z seksualnością i zdrowiem psychicznym.

Pracuje w nurcie integratywnym – terapia psychodynamiczna, Gestalt, ISTDP i poznawczo-behawioralna.

Jest absolwentką pedagogiki i andragogiki w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz 4-letniego Studium Psychoterapii przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie, będącego członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Obecnie jest w trakcie certyfikacji.

Należy do Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, również w Warszawie.

Obecnie zdobywa wiedzę i umiejętności w Centrum Terapii Lwa Starowicza w Warszawie, uczestnicząc w 2-letniej Szkole Terapii Seksualnej.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów: Anny Kołodziejczyk i Agnieszki Iwaszkiewicz.

Agnieszka Zielińska

Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest również absolwentką psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS oraz Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Instytutu Edukacji i Terapii w Poznaniu. Aktualnie w trakcie całościowego czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego „Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży” prowadzonego przez Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodek ReGeneRacja.

Odbyła wiele praktyk i szkoleń dotyczących wybranej przez siebie dziedziny nauki. Pracowała z młodzieżą, prowadząc kurs dla Młodzieżowych Liderów Profilaktyki oraz jako wychowawca na obozach. Działa w Stowarzyszeniu Pomocy Chorym z Zespołem Turnera. Pracuje jako psycholog w szkole podstawowej.

Pedagog z wyboru, zamiłowania i pasji. Interesuje się sportem, który uprawia w wolnej chwili oraz muzyką. Korzysta z każdej okazji by rozwijać swoją osobowość i umiejętności interpersonalne. Uwielbia Tatry, słodycze i teatr. Nieustannie planuje i realizuje podróże oraz zachwyca się światem każdego dnia.

 

Izabela Wiśniewska

Pracuje w nurcie integracyjnym.

Obszary specjalizacji:

 • rodzice i rodzeństwo dziecka z autyzmem

 • rodzice i rodzeństwo dziecka niepełnosprawnego

 • osoby, których bliscy chorują

 • osoby z chorobą nowotworową lub przewlekłą

 • osoby w żałobie i po różnych stratach

 • dzieci nieśmiałe, wycofane

 • dzieci z trudnościami emocjonalnymi

 • dzieci z trudnościami w relacjach z innymi

Ukończyła 5-letnie studia magisterskie z Psychologii Klinicznej i Osobowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2-letnie Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień oraz Podyplomowe Studia z Psychologii klinicznej, a także 2. rok szkolenia w dziedzinie psychoterapii dziecii młodzieży w ramach projektu „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” współfinansowanego przez Unię Europejską ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W swojej pracy chętnie korzysta również z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I i II stopień – szkolenie zaawansowane). Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu psychoonkologii, diagnozy neuropsychologicznej, autyzmu, terapii dzieci.

Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez:

 • pracę w przychodni „Nasz Lekarz” w Toruniu (od 2016)

 • pracę w ośrodku „Cyrenejczyk” w Toruniu (od 2012)

 • pracę w Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu (2010 – 2021)

 • pracę w przedszkolu „Nasz Wspólny Świat” w Toruniu (2018-2019)

Swoją pracę poddaje superwizji.

Justyna Trawińska

Pracuje jako psychoterapeutka prowadząca terapię indywidualną oraz terapię rodzin w nurcie terapii systemowej z wykorzystaniem m.in. technik Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, a także elementami terapii behawioralnej.

Jest absolwentką pedagogiki spec. resocjalizacja z profilaktyką społeczną na UMK (2015r.) oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku doradztwo zawodowe i coaching kariery (2021r.).

Obecnie w trakcie certyfikacji Psychoterapeuty oraz Doradcy Systemowego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu w nurcie psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin oraz uczestniczy w Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Jest inicjatorką Klubu Rodzica, w jednym z naszych oddziałów gdzie prowadzi spotkania edukacyjno-warsztatowo-wsparciowe dla rodziców.

Wykształcona także w zawodzie hortiterapeuty, w którym łączy pracę terapeutyczną z zamiłowaniem do przyrody. Zajęcia z hortiterapii prowadzi m.in. w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, przedszkolach, szkołach w Toruniu.

Preferowane formy pracy:

 • terapia indywidualna,
 • rodzinna,
 • małżeńska,
 • grupowa.

Jest członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Swoją pracę poddaje superwizji: WTTS – Wojciech Lindner.

Emilia Tkaczyk

Obszary specjalizacji:
– trudności emocjonalne
– trudności w relacjach interpersonalnych
– trudności adaptacyjne
– trudności w komunikacji
– stany depresyjne i lękowe
– praca nad poczuciem własnej wartości
– rozwijanie kompetencji społecznych
– kryzysy w związku
– sytuacje okołorozwodowe i rozwodowe

Pracuje w nurcie systemowym.

Jest absolwentką socjologii (2004r.) i Podyplomowego Studium Organizacji Pomocy Społecznej (2006r.) na UMK w Toruniu.
Uzyskała  certyfikat psychoterapeuty systemowego w zakresie psychoterapii indywidualnej, par, rodzinnej, i grupowej (2012r.)
Ukończyła szkolenia z zakresu mediacje karnych i rodzinnych (2015 r.), kurs specjalistyczny trenera grupowego Treningu Zastępowania Agresji ART ( 2016r.) oraz kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (2020r.)

Prowadzi treningi interpersonalne, Treningi Zastępowania Agresji, warsztaty rozwojowe, warsztaty dot. emocji dla młodzieży.

Doświadczenie zawodowe zdobywała  w Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii,  Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – w Dziale Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, Fundacji Court Watch – Centrum Sprawiedliwości Naprawczej, Stowarzyszeniu „Jestem” oraz w
Centrum Integracji Społecznej CISTOR.
Współpracuje z  placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, szkołami, kuratorami sądowymi, organizacjami pozarządowymi.

Najbliższe w terapii jest dla niej podejście systemowe oraz skoncentrowane na rozwiązaniach. Preferowane formy pracy to terapia indywidualna młodzieży i dorosłych, par, rodzinna.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W pracy wykazuje się wysoką empatią, zaangażowaniem i kreatywnością.
Jest miłośniczką muzyki lat. 80 i 90., pływania oraz Hiszpanii.

Katarzyna Szynkiewicz

Obszary specjalizacji:

 • terapia indywidualna dla osób dorosłych i młodzieży – (zaburzenia depresyjne, lękowe, nerwice, problemy z poczuciem własnej wartości, w kontrolowaniu emocji);
 • rozwijanie umiejętności społecznych;
 • konsultacje i poradnictwo psychologiczne (w tym psychoedukacja) dla rodziców, także w procesie adopcji;
 • wsparcie psychologiczne dla osób doświadczających cierpienia związanego z niepłodnością, po stracie;
 • konsultacje dla kobiet w ciąży, a także w okresie poporodowym;
 • terapia rodzinna.

Jest absolwentką psychologii (specjalność kliniczna i osobowości) oraz studia podyplomowe w zakresie Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Centrum Edukacji i Doradztwa Psychologicznego MABOR w Warszawie, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ukończyła kurs podstawowy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz terapii poznawczo-behawioralnej, Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, a także wiele szkoleń, m.in. szkolenie z zakresu mediacji rodzinnej oraz szkolenie dla realizatorów „Szkoły dla rodziców i wychowawców”.

Odbyła staże:

 • w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Psychiatrycznego w Toruniu,
 • w Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie zajmującym się psychoterapią rodzin oraz dzieci.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w:

 • Fundacji zajmującej się osobami chorymi psychicznie – RC Fundacja konsultingu i rehabilitacji w Toruniu,
 • Diecezjalnym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Toruniu,
 • prowadząc zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, szkolenia i poradnictwo dla młodzieży oraz rodziców.

W NZOZ REMEDIS pracuje na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych oraz w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Dzieci i Młodzieży.

Pracuje w nurcie integracyjnym (łączy myślenie systemowe i psychodynamiczne oraz wykorzystuje elementy terapii poznawczo-behawioralnej).

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u Agnieszki Iwaszkiewicz.

Joanna Szklarska

Obszary specjalizacji:

 • terapia indywidualna osób dorosłych (m.in. zaburzenia lękowe, depresyjne, psychosomatyczne, zaburzenia osobowości),
 • terapia par,
 • terapia grupowa.

Pracuje w podejściu eklektycznym (łączy myślenie psychodynamiczne, systemowe, humanistyczne).

Magister psychologii, ukończyła także 4-letnie Podyplomowe Studium w zakresie psychoterapii w nurcie systemowym w Centrum Edukacji i Doradztwa Psychologicznego MABOR w Warszawie, realizowanym we współpracy z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Odbyła liczne szkolenia z zakresu terapii i diagnozy klinicznej. Uzyskała tytuł asystenta psychodramy w Polskim Instytucie Psychodramy w Krakowie.

Odbyła staże w :

 • Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie- kurs Psychoterapia Praktyczna, 2013
 • Klinice Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Dzieci i Młodzieży, 2012
 • Oddziale Zaburzeń Lękowych i Afektywnych Katedry i Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy, 2007
 • Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Psychiatrycznego w Toruniu na oddziale Dzieci i Młodzieży, 2005

Dyrektor Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Dzieci i Młodzieży. Pracuje również w Poradni Psychologicznej oraz na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych, prowadzi terapię indywidualną, grupową oraz terapię par w trybie ambulatoryjnym. Ma doświadczenie w pracy z ofiarami przemocy, które zdobyła prowadząc grupę wsparcia dla ofiar doznających przemocy w rodzinie oraz telefonicznym pogotowiu dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”.

Swoją pracę poddaje superwizji u Agnieszki Iwaszkiewicz i Jacka Maślankowskiego. Wcześniej superwizowała się u Danuty Mazgaj (Katedra Psychoterapii CM UJ w Krakowie), Marii Kiryło i Wiesława Talara. Posiada status Osoby Ubiegającej się o Uzyskanie Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.