Współpraca

Staż na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobistego
NZOZ Remedis w Toruniu

WARUNKI PRZYJĘCIA

Przyjęcie na staż na Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych następuje na podstawie decyzji podjętej przez terapeutów prowadzących Oddział.
Podjęcie postępowania kwalifikacyjnego inicjuje złożenie wniosku wraz z załącznikami, przez kandydata na stażystę.

Wniosek może składać kandydat spełniający następujące warunki:
1. Ukończenie co najmniej III roku studiów z zakresu psychologii lub medycyny (w wyjątkowych sytuacjach o innej specjalności pokrewnej);
2. Złożenia następujących dokumentów:

  • Podania o staż przedstawiającego motywację;
  • CV;
  • Kopii dyplomów, zaświadczeń o ukończonych formach kształcenia lub odbytych wcześniej praktykach, stażach, kursach;
  • Zaświadczenia z uczelni o zaliczeniu trzeciego roku studiów;
  • Zaświadczenie o ubezpieczeniu.

CZAS TRWANIA STAŻU

Staż trwa minimum 1 miesiąc. Maksymalny okres to 3 miesiące.
W wyjątkowych sytuacjach, na wniosek Stażysty, czas trwania stażu może być przedłużony o okres niezbędny do zakończenia obserwowanych procesów terapeutycznych.
O przedłużeniu stażu decyduje opiekun stażu (superwizor).

PROGRAM STAŻU

Program stażu obejmuje obserwację procesu grupowego. Sesje terapeutyczne odbywają się codziennie od 8.55 do 14.00.

Staż powinien również uwzględniać:
1. Elementy pracy organizacyjnej (sporządzanie notatek z przebiegu sesji, prowadzenie podstawowych metod diagnostycznych)
2. Uczestniczenie w pracach rozwojowych (omawianie psychopatologii pacjentów – diagnozę, wstępną konceptualizację i plan terapii każdego z pacjentów oraz procesu grupowego w ramach zespołu terapeutycznego, uczestniczenie w superwizji)

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE STAŻYSTÓW:

  1. Uczestniczy w pracy Oddziału codziennie przez okres trwania stażu.
  2. Nieobecność jest zobowiązany zgłosić wcześniej, najpóźniej w danym dniu, przed rozpoczęciem pierwszej sesji terapeutycznej. Dopuszcza się 2 nieobecności w ciągu miesiąca.
  3. Jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania zasad etycznych obowiązujących w zawodzie psychoterapeuty, w tym zachowania zasady poufności.
  4. W razie naruszenia zasad obowiązujących na Oddziale lub regulaminu stażu, terapeuci mogą zakończyć staż w trybie natychmiastowym.
  5. Warunkiem ukończenia stażu przez szkolących się psychoterapeutów jest barter w formie odpracowania 50% godzin stażu z pacjentami Ośrodka Remedis PRO w formie odpłatnych sesji terapii indywidualnej (warunek ten nie dotyczy studentów/-ek studiów magisterskich).

kontakt w sprawie stażu: rekrutacja@remedis.pl