Anna Bathis-Ślósarek
psycholog, oligofrenopedagog, trener funkcji poznawczych, trener TUS, terapeuta pedagogiczny

Obszary specjalizacji:

 • Konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla rodziców
 • Diagnostyka psychologiczna problemów i zaburzeń rozwojowych u dzieci
 • Terapia rewalidacyjna i wspomagająca rozwój dzieci: z opóźnionym rozwojem, spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, MPD, niepełnosprawnością intelektualną, ADHD, dysleksją i dyspraksją
 • Wsparcie dla dzieci w sytuacji okołorozwodowej,
 • Treningi rozwijające umiejętności społeczne dla dzieci
 • Terapia usprawniająca funkcje poznawcze u dzieci z trudnościami w nauce, zaburzoną koncentracją uwagi oraz u osób dorosłych z demencją, po udarach, urazach mózgowo- czaszkowych,
 • Diagnostyka neuropsychologiczna osób dorosłych

Jest psychologiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą pedagogicznym. Posiada uprawnienia trenera funkcji poznawczych oraz trenera umiejętności społecznych. Ukończyła również podyplomowe studia z psychologii sądowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej dla Dzieci i Młodzieży w Instytutucie Edukacji i Terapii w Poznaniu. Jest również absolwentką studiów licencjackich w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy na kierunku Rekreacja i Rehabilitacja. W czasie studiów była aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii- była współtwórcą i współwykonawcą wielu projektów o charakterze naukowo- społecznym.

Od 14 lat obszarem jej działalności jest psychologia rozwojowa, wychowawcza oraz zdrowia i rehabilitacji

Doświadczenie zawodowe:

 • Centrum Intensywnej Rehabilitacji Neuron w Bydgoszczy,
 • Centrum Terapii, Rewalidacji i Wspomagania Rozwoju w Inowrocławiu,
 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bydgoszczy.
 • Szpital Wojskowy w Bydgoszczy, Klinika Rehabilitacji,
 • Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze dla dzieci i młodzieży z autyzmem w Toruniu i Bydgoszczy,
 • Świetlice edukacyjno- terapeutyczne

Brała również udział w wielu projektach terapeutycznych realizowanych przez różne Stowarzyszenia działające na rzecz dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami, prowadząc indywidualne zajęcia terapeutyczne, treningi umiejętności społecznych, szkolenia i grupy wsparcia dla rodziców.

Obecnie prócz pracy w NZOZ Remedis współpracuje od wielu lat z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pruszczu, realizując indywidualne zajęcia terapeutyczne z dziećmi w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych oraz z Centrum Terapii Egeo w Bydgoszczy, gdzie zajmuje się diagnostyką psychologiczną dzieci. Ponadto od 8 lat pełni funkcję biegłego sądowego z zakresu psychologii i oligofrenopedagogiki, a od 3 lat orzecznika w Miejskim Zespole Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu jako psycholog.

Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym, bliskie jest jej także podejście systemowe. Nieustannie wzbogaca swój warsztat metodyczny poprzez różnego rodzaju kursy, szkolenia, udział w konferencjach.

Wybrane szkolenia, kursy m.in.

 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach 1 stopień
 • Stosowana Analiza Zachowania (terapia behawioralna; 3 stopnie)
 • Trening umiejętności społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Rozwijanie teorii umysłu
 • Seminarium „Atreterapia”
 • VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii
 • MNRI-Neurosensomotoryczna Terapia Taktylna dr Swietłany Masgutowej
 • Seksualność osób ze spektrum autyzmu i współwystępującą niepełnosprawnością intelektualną
 • Diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat
 • Alternatywne, wspomagające sposoby porozumiewania się – PECS, Makaton
 • Metody i formy stymulacji sensorycznej w rewalidacji osób upośledzonych umysłowo
 • Profilaktyka, wczesna interwencja uzależnień behawioralnych